Saturday, March 31, 2012

Političke sveske LXV deo

Službeni glasnik 2012, Copyright © Borislav Pekić
Političke ideje i komentari LXV deo 1957. godina
§8) Opšta razmišljanja o transformaciji istorijskog karaktera jednog naroda.

Istorijski karakter jednog naroda ne mora biti večit; on može da menja kategorije svog odnosa prema istorijskoj determinanti.

Istorijski narod postaje pre antiistorijski nego samo neistorijski.

Utvrditi može li antiistorijski postati proistorijski.

Neistoričnost je često poslednja faza istorijske atrofije jednog naroda.

Evo ciklusa: narod je najpre neistorijski (ali latentno istorijski; ne sme biti zabune: verujem da uprkos slaboj istorijskoj sreći, narod kome pripadam nikad ni potencijalno nije bio istorijski), zatim njegova sudbina divergira u mogućnostima: on postaje ili najpre istorij-ski, pa antiistorijski ili odmah antiistorijski, da bi se krenuo u oba smera, kroz finalnu fazu ponovljenog ali ovog puta neracionalnog, praznog neistorizma, izgubio zasvagda u groblju naroda. Nešto slično je sa jezikom:
17judit
Jedan jezik je najpre i dok se rađa tek delimično živ (on tek razvija potencije svoje buduće živosti); zatim on postaje živ, ali se pri tome njime mogu iskazivati i laži i istine (što odgovara istorizmu i antiistorizmu naroda). Potom on umire i postaje mrtav jezik. Njime se ne služimo, ali ga razumevamo. To opet odgovara finalnom neistorizmu jednog naroda. Zatim jezik iščezava isto onako kao što se narodima događa.

Ne verujem da stepen u kome je jedan narod bio istorijski, u kome je reprezentovao svetsku determinantu ili je čak pomogao u njenom dejstvu na svet, može ovaj narod spasti od propasti. Propadanje je naličje rađanja.


Istorijski primeri.

Predviđanje budućih transformacija u istorijskim karakterima naroda.

Vrlo važno: istorijska sudbina ruskog naroda pod znakom načela – da jedan antiistorijski narod nikad ne može postati istorijski, dok je obrnuto moguće. Da, moguće, ali da nije neizbežno?
Ustanoviti da li jedan istorijski narod može postati neistorijski bez svoje antiistorijske međufaze. Za sada verujem da može. (Digresija istorije pod udarom nekog drugog antiistorijskog naroda, uništava istorijski; nadmoć nije uvek na strani opšte determinante koja je predstavljena duhom nekog istorijskog naroda, kao što ni istina po sebi nije uvek premoćna, u pravu. Ali svaka je digresija privremena i duh koji je nadahnjivao jedan istorijski narod, kad ovaj bude uništen, naći će se u plodnoj sredini kakvog drugog. Nema razloga za istorijski pesimizam.

U §7 rečeno je da samo pojedinačno uzeto odsustvo ovog ili onog velikog Jevrejina (Hristosa, na primer) može imati uticaja na izgled sveta. Da li to važi i za velike ličnosti pojedinih neistorijskih naroda? Naime, da li svet koji ništa ne gubi niti se menja njihovim postojanjem ili nestajanjem ipak podleže nekoj razlici, ako tog naroda u njegovoj nekoj pojedinačnosti nema ili ima?

Da li je istorijski ciklus nacrt u čijim se okvirima obrće istorija oko svoje determinante?

Metafora – narod = individua nije ispravna. Zrelo doba individue u popularnoj metafori ne pokriva potpuno pro i antiistorijsku fazu jednog naroda. Međutim, ovu metaforu moguće je razviti na sasvim novim osnovama. (Uporediti sa razvojem pojma apsurda u našoj svesti: potencijalan apsurd; aktuelni apsurd sa dva smera: protivljenje apsurdu i pomirenje sa njim analogo pro i antiistorijskoj fazi u životu naroda; smrt egzistencije sa njenim posthumnim neprisutnim životom, analogno narodu koji je samo naizgled živ a koji je stvarno kao neistorijski mrtav i nepotreban svetu.)

Svaki narod ne mora proći kroz sve faze istorijskog razvitka? Moguće su sledeće alternative:

Narod A = Neistorijska faza (sa potencijama istorijske)

Proistorijska faza (racionalna)

Antiistorijska faza (delujuća, neracionalna)

Neistorijska faza (realna bez istorijskog potencijala)

Narod B = Neistorijska faza (sa istorijskim potencijama)

Antiistorijska faza (delujuća, neracionalna)

Neistorijska faza (bez istorijskog potencijala)

Narod C = Neistorijska faza (sa istorijskim potencijalom)

Istorijska faza (racionalna, delujuća)

Neistorijska faza (realna, bez potencijala)

Narod D = Neistorijska faza (realna, bez potencije)


§9) O ravnoteži.

U pogledu slobode – narod i nacija stoje u jednoj obrnutoj proporciji: najjači je onaj narod koji ima najmanje slobode. Jer da bi jedan narod postigao svetsku dominaciju, potrebno je da svoju državnu organizaciju podigne na stepen nezavisne snage, a to je opet moguće samo ako se lišio svojih pojedinačnih sloboda (SSSR).

Formula: slobodan narod u jakoj državi je kontradikcio in adjekto. Da bi bila jaka, država mora da bude slobodna pre svega od sopstvenog naroda.

Primer SAD kao da se ipak opire ovoj shematizaciji. Ali to je prividno. Tehnički slobodni izbori ne moraju biti slobodni u svom rezultatu.

No comments: