Thursday, October 08, 2015

Godine koje su pojeli skakavci III tom – XXXIV deo

Godine koje su pojeli skakavci III tom – XXXIV deo 

Copyright © 2013 ovog izdanja LAGUNA, Copyright © 1991 Borislav Pekić 

Uspomene iz zatvora ili antropopeja (1948-1954) 
Rani dani ili inicijacija 
I pravilo koje iz izuzetka sledi 

Dr Lanji je, očevidno, priliku svojski iskoristio. Pregled u njegovoj ordinaciji obavljen je u dramatičnom ritmu industrijske klaonice pilića. Svi smo automatski proglašeni sposobnima za rad, pa i D. Z., koji je, u međuvremenu, na plućima imao kaverne veličine kokošijeg jajeta, na svakom krilu po jednu.

Kada dr Lanji nije video onolike rupe u mom prijatelju, nisam se smeo nadati da će primetiti ni moje dve mizerne, dekadentno nejake hilusne senke, zarađene, uostalom, nezdravim noćnim životom, a ne zdravim dnevnim radom.

I nije. t73_a

Stajali smo u dvorištu, pod suncem, i čekali raspored na rad. Dvorište je bilo pravougaono, prostrano, isparcelisano tu i tamo lejama za cveće i uređeno kao lavirint s užim koridorima između tamničkih zgrada. U odnosu na druge kaznione, KP dom Niš, na primer, Sremska se Mitrovica mogla, barem u hortikulturnom smislu, smatrati robijaškim Versaillesom.

Wednesday, October 07, 2015

Godine koje su pojeli skakavci III tom – XXXIII deo

Godine koje su pojeli skakavci III tom – XXXIII deo 

Copyright © 2013 ovog izdanja LAGUNA, Copyright © 1991 Borislav Pekić 

Uspomene iz zatvora ili antropopeja (1948-1954) 
Rani dani ili inicijacija 
I pravilo koje iz izuzetka sledi 

Po osvajanju vlasti, kako to često biva, komunisti su promenili mišljenje o statusu za koji su se borili. Njihovo zakonodavstvo ne poznaje pojam političkog krivičnog dela, iako ga prećutno podrazumeva pod inkriminacijama iz 15. glave KZ SFRJ (dela protiv osnova socijalističkog samoupravnog društvenog uređenja i bezbednosti SFRJ) i nekih alineja 17. glave KZ (dela povrede ugleda SFRJ, njenih najviših organa ili predstavnika tih organa, oružanih snaga ili vrhovnog komandanta).

U taksativnoj razradi ovim delima su posvećeni: čl. 114 (kontrarevolucionarno ugrožavanje društvenog uređenja), čl. 116 (ugrožavanje teritorijalne celine SFRJ), čl. 122 i 123 (ubistva ili nasilje iz neprijateljskih pobuda prema SFRJ), čl. 124 (oružana pobuna), čl. 125 (terorizam), čl. 126 i 127 (sabotaža i uništenje važnih objekata privrede),

čl. 128 i 129 (špijunaža i odavanje državne tajne), čl. 131 (učestvovanje u neprijateljskoj delatnosti protiv SFRJ sa stranom državom ili emigracijom), čl. 132 (prebacivanje u SFRJ neprijateljskih grupa, oružja i municije), čl. 133 (neprijateljska propaganda), čl. 134 (izazivanje nacionalne i verske mržnje), čl. 136 (stvaranje grupa ili organizacija u zemlji radi neprijateljske delatnosti), čl. 157 (povreda ugleda SFRJ i njenih organa).

Tretman svih lica po ovim osnovama osuđenih jednak je, često i gori, od tretmana koji se primenjuje prema kriminalcima uz sumnjivo objašnjenje da se time štiti građansko načelo jednakosti pred zakonom. t73_b
Naša je prva ideja bila da tražimo zatvorenički status komunista pre rata, pa da ga, ako treba, i štrajkom glađu izvojujemo. Kako me izgledi na neki, po svoj prilici besmislen, iscrpljujući, ropski posao nisu oduševljavali – smerao sam, naime, da vreme posvetim usavršavanju, za koje na slobodi od žureva i ilegalnog angažmana nisam imao vremena – a ne strepeći od samoće, naprotiv, prizivajući je, bio sam među onima koji su se zalagali da se prinudni rad odbije.

Tuesday, October 06, 2015

Godine koje su pojeli skakavci III tom – XXXII deo

Godine koje su pojeli skakavci III tom – XXXII deo 

Copyright © 2013 ovog izdanja LAGUNA, Copyright © 1991 Borislav Pekić 

Uspomene iz zatvora ili antropopeja (1948-1954) 

Rani dani ili inicijacija 
I pravilo koje iz izuzetka sledi 

Susret sa prvim „cinkarošem” Sremske Mitrovice dogodio se predveče uoči rastanka sa karantinom. Već nam je bilo saopšteno da će nas idućeg dana odvesti u tamničku bolnicu na lekarski pregled, a potom, od tamošnjeg nalaza zavisno, rasporediti na rad.

Još u Beloj Crkvi vođene su debate oko držanja prema prisilnom radu kao sastavnom delu presude. U načelu bi moralno oportuno bilo već tu, na prvom probnom kamenu našeg statusa, dati prvu robijašku bitku, pružiti prvi otpor. S teorijskog stanovišta, naš status nije bio sporan. S obzirom na prirodu ogrešenja o zakone, besmo nesumnjivo – politički krivci.

I kao takvi, po građanskim pravnim uzansama, a i preporukama Ujedinjenih naroda, nismo smeli biti suđeni na težak prinudni rad. („Niko ne sme biti podvrgnut mučenju ili svirepom, nečovečnom ili ponižavajućem postupku ili kazni.” Čl. 4 Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima iz 1948. godine.) t73_c
„Za Univerzalnu deklaraciju glasalo je 48 država, nijedna nije glasala protiv, a osam se uzdržalo. (SSSR, Jugoslavija, Čehoslovačka, Poljska, Ukrajina, Belorusija, Saudijska Arabija i Južnoafrička Unija).” Lepo društvo!

„Dok je jasno da je uzdržavanje Saudijske Arabije bilo zbog toga što su njeni predstavnici smatrali neke odredbe Deklaracije suprotnim šerijatskom pravu, a da Južnoafrička Unija nije mogla da prihvati dokumenat koji bi izjednačavao sve njene građane bez obzira na boju kože, dotle je uzdržavanje socijalističkih zemalja – tadašnjih članica UN – teže shvatljivo.” Meni iz perspektive Sremske Mitrovice, bogami, nije. (Prema članku dr Vojina Dimitrijevića iz zbornika Temelji moderne demokratije, str. 194).

Monday, October 05, 2015

Godine koje su pojeli skakavci III tom – XXXI deo

Godine koje su pojeli skakavci III tom – XXXI deo 

Copyright © 2013 ovog izdanja LAGUNA, Copyright © 1991 Borislav Pekić 

 Uspomene iz zatvora ili antropopeja (1948-1954) 
Rani dani ili inicijacija 
Izuzetak na vratima 

Sada je već jasno bilo da provokacija nema za cilj disciplinski prekršaj. Nikoji se nadzornik neće u nevreme pojaviti, uhvatiti nas u zabranjenoj konverzaciji i obojicu kazniti, s tim što ću ja kaznu izdržati, a mladića će premestiti na drugi poverljiv posao. Namera je bila dalekosežnija. Ticala se mog i našeg opstanka u Mitrovici. Witches in the air Goya

Kada se mladić vratio, odlučan da našu ukupnu situaciju na robiji postavim na zdrave noge, da joj ne dopustim survavanje u neizvesnosti neke dopunske istrage ili sukoba s upravom oko trivijalnih političkih razlika u trenutku kada je preživljavanje jedino od životnog interesa, pregoh da cinkarošu potanko objasnim prirodu organizacije Saveza demokratske omladine Jugoslavije.

Friday, October 02, 2015

Godine koje su pojeli skakavci III tom – XXX deo

Godine koje su pojeli skakavci III tom – XXX deo 

Copyright © 2013 ovog izdanja LAGUNA, Copyright © 1991 Borislav Pekić 

Uspomene iz zatvora ili antropopeja (1948-1954) 
Rani dani ili inicijacija 

Izuzetak na vratima Svako pravilo ima izuzetke. Znati to i prema tome se u svim prilikama ravnati nije mudrost. Mudrost je izuzetke uočiti i s njima se ne ponašati kao s pravilom.

Grebanje na vratima je prestalo.

Pravilo je nalagalo da se na predlog komunikacije ne odgovara odmah. Grebati je mogao i ključar da proveri u kojoj sam meri shvatio zabranu kontakta sa drugim osuđenicima. Grebati je mogao i provokator. Ostao sam na slamarici, savlađujući nestrpljenje divljenjem svojoj robijaškoj samodisciplini.

Grebanje se ponovilo.

Ni tada nisam ustao, niti bilo čime dao znak da ga čujem.

Neko je i treći put zagrebao po vratima. Istovremeno se špijunka na njima otvorila, mutno oko u njenom zarđalom kolutu zasijalo, pa se izgubilo, ali se metalni poklopac nije na mesto vratio. TN-GhostlyAttendance32
Razumeo sam da mi nevidljivi korespondent želi pružiti dokaze časnih namera. Prišao sam špijunci i pogledao u hol. Preko puta, kraj vrata naspramne ćelije, stajao je mlad robijaš s dugom četkom za ribanje umotanom u mokru krpu.

Kraj nogu mu je počivala kofa. Oko njega se razlivala voda. Pod centralne hale bio je umiven do linije koja je spajala moju i naspramnu samicu. Brišući beton robijaški tromim zaveslajima, ponovo je krenuo prema mojim vratima. Odmakao sam se dovoljno da ga čujem ako mi se obrati, ali i ne čujem ako neću.

Thursday, October 01, 2015

Godine koje su pojeli skakavci III tom – XXIX deo

Godine koje su pojeli skakavci III tom – XXIX deo 

Copyright © 2013 ovog izdanja LAGUNA, Copyright © 1991 Borislav Pekić 

Uspomene iz zatvora ili antropopeja (1948-1954) 

Rani dani ili inicijacija 
Karantin 

U karantinu, po pravilu, vlada stroga tišina. Hoda se u nazuvcima, govori tiho, naređuje mirno, pokorava bez glasa. Osećate se kao u podvodnom zvonu, na dnu mrtvog svemira. Ali hermetika prostora nije savršena. Kroz visoko ugrađen, rešetkom pokriven prozor prodre katkad neki mig, znak, zvuk spoljnog života.

Let ptice osenči staklo, lepet krila nežno dirne sluh, čuje se nostalgičan pisak udaljenog voza, možda i eho ljudske reči, koja je za vas ljudska iako najčešće potiče od stražara, fijuk vetra prokrijumčari među bele, mrtvačke stene samice predeo u kome treperi suncem ozareno lišće. Naiđe i poneka neobična boja, senka, bestelesna, astralna projekcija nečeg što za druge ne postoji. Stavlja se na raspolaganje i od mašte zavisi šta ćete s njom.

Hoćete li je potrošiti u bescenje ili u sebe uvući i još dugo držati u životu. Prozor velikodušno propusti sunce, u kome će samo za vas igrati roj raskalašnih mušica ili orgijastičan sedefast sjaj sumraka, da ih, svečeri, zameni pozorište nemuštih seni. Ako u duhove verujete, možete s njima razgovarati. Možete se kod predaka raspitati šta vas čeka i zašto vas to čeka.

No, to je, otprilike, sve što se od neutralne okoline sme očekivati. Poklonite poklonjenom još nekoliko sati, ostaćete s desetak koje morate nečim drugim utucati. aristotle-homer
Tako stižemo do sanjarija.

U Poetici prostora, na koju se često pozivamo jer i tamnicu smatramo Kućom, Bachelard, na str. 33, piše: „U tim uslovima kad bi nas neko upitao šta je najdragocenija osobina kuće, rekli bismo: kuća pruža utočište sanjarenju, kuća štiti sanjara, kuća nam dozvoljava da mirno sanjamo... Treba da pokažemo da je kuća jedna od najvećih sila integracije za misli, za sećanja i snove čoveka.

Wednesday, September 30, 2015

Godine koje su pojeli skakavci III tom – XXVIII deo

Godine koje su pojeli skakavci III tom – XXVIII deo 

Copyright © 2013 ovog izdanja LAGUNA, Copyright © 1991 Borislav Pekić 

Uspomene iz zatvora ili antropopeja (1948-1954) 

Rani dani ili inicijacija 
Karantin 

Sloboda je sistem uzajamnih dopuštenosti, gde su ograničenja i u najgorim despotijama i sama nužno ograničena. (U protivnom, režim ne bi funkcionisao. Da se ropstvo ostvari potreban je minimum slobode koju kao nagradu dobijate ako učestvujete u njenom oduzimanju drugima. U protivnom se nijedno poniženje ne isplati. Nekorumptivna Tiranija ugiba usled pomanjkanja ljudskog goriva.)

Zatvor je, međutim, sistem beskonačnih limitacija dvostrukog porekla: onih što ih taksativno propisuje tamnički kućni red i funkcionisanje organa represivne uprave, tu da ga do slova, pa i preko njega, promoviše i onih poteklih od prirodne represivnosti vaših sustanara robijaša. Prelazak iz jednog u drugi svet nije lak. I karantin je tu da vam taj prelazak olakša.

Sloboda se u zatvoru shvata kao bolest od koje, barem do izvesne mere, treba da vas izleči karantinska tišina i usamljenost. Onako, otprilike, kako vas inicijalno tromesečno programsko maltretiranje u vojsci – dreka, dril, besmislene naredbe, pretnje sa smislom – pripremaju za vojnika. sacred2
Karantin ima i drugu svrhu. Pošto za njegova trajanja – u proseku do tri nedelje – nije dopušteno dopisivanje sa porodicom, primanje paketa, poseta, ili šetnja, u načelu ni dodir sa drugim robijašima, jer ste još inficirani slobodom, on vas, u svemu sličan kaznenoj izolaciji u samici, upozorava šta će se desiti ako prekršite kućni red ili se na drugi način zamerite upravi.

Pored terapeutskog dejstva – da vas od slobode izleči – ima on, dakle, i profilaktičku namenu usađivanja straha. U stvarnosti ovaj cilj promašuje svrhu. On liči na pokušaj da vas, pošto ste izašli iz vode u kojoj ste se davili, preplaše stavljanjem pod tuš. Vreme pravog, nepatvorenog straha je istraga. Posle nje vas jedva šta može uplašiti.

Tuesday, September 29, 2015

Godine koje su pojeli skakavci III tom – XXVII deo

Godine koje su pojeli skakavci III tom – XXVII deo 

Copyright © 2013 ovog izdanja LAGUNA, Copyright © 1991 Borislav Pekić 

Uspomene iz zatvora ili antropopeja (1948-1954) 

Rani dani ili inicijacija 
Karantin 

„Druga zgrada mitrovačke kaznionice liči na fabričku halu iz koje su odnete mašine. Utroba joj je iščupana i zamenjena divovskim praznim prostorom. U njenom dnu, iz golog betona, rastu spiralne ’Jakovljeve lestve’ od livenog gvožđa i penju se u nebo pokriveno obnaženim krovom. Na dva se mesta račvaju i preko metalnih mostova vode na spratove sa ćelijama.

Kada biste iz sobe izašli u šetnju, da se operete ili kiblu iznesete, koračali ste uskim traverzama, nalik na trambuline, nisko ograđene gvozdenim branikom. Koraci su odjekivali, glas ječao, brenčio kao pod zvonom. Ispod vas se otvarao ambis popločan betonom...”

Vele da je neko među „prevodiocima”, po nalogu iz Beograda, počeo prevoditi Mein Kampf. U razgovorima sa ljudima, koji su radili u prizemlju II zgrade Sremske Mitrovice, tvrdnja nije verifikovana i po svoj je prilici apokrifna. Ostaje, međutim, da je robijaško prevodilačko prizemlje bilo vrsta tajnog paralelnog Tanjuga.
timeless_lowres
Ovako sam opisao kuću za izolacije Sremske Mitrovice u knjizi Godine koje su pojeli skakavci II. Dodajmo skici još nekoliko pojedinosti od ono malo od kojih se tamnički prostori sastoje i mesto naše naturalizacije biće opisano. Na svakom spratu u dnu hale nalaze se kupatila, u obliku dugog kamenog valova sa slavinama na istom odstojanju, i klozeti, čučavci, s nekoliko rupa otvorenih u betonu poda.

U prizemlju, do ulaznih vrata, kancelarija je nadzornika zgrade sa sobama za dežurne ključare. Za razliku od nepodnošljive buke u ostalim zdanjima Mitrovice, ovde vlada mistična tišina groba ili crkve između dve službe božje.

Monday, September 28, 2015

Godine koje su pojeli skakavci III tom – XXVI deo

Godine koje su pojeli skakavci III tom – XXVI deo 

Copyright © 2013 ovog izdanja LAGUNA, Copyright © 1991 Borislav Pekić 

Uspomene iz zatvora ili antropopeja (1948-1954) 

Rani dani ili inicijacija 

Protokol je nalagao da budemo predstavljeni upravniku KP doma. Tada, a i dosta dugo posle 1949, Sremskom je Mitrovicom upravljao drug Milenović. Drug, naravno, za slobodne građane, za drugove. Za nas, kažnjenike, narodne neprijatelje i domaće izrode, bio je, prema prećutnim proleterskim običajima, gospodin. Betrayal_Of_Jesus

Nikad se nisam prestao diviti ovom paradoksu. U komunističkoj terminologiji gospodin je sinonim socijalne nejednakosti koja će, sa celom gospodskom klasom, u socijalizmu biti eliminisana, a buržujski termin zamenjen je proleterskom rečju – drug, onako kako je u jakobinskoj Francuskoj i ranoj fazi boljševičke Rusije zamenjen titulom građanin. Na slobodi, 1948, gospode više nije bilo.

Nešto se zadržalo po zapadnim diplomatskim predstavništvima, među inostranim izveštačima i posetiocima Jugoslavije. I ovde, u socijalističkom zatvoru. Nigde u dokumentima Ministarstva unutrašnjih poslova nisam našao propis koji bi takvo oslovljavanje zatvorskih službenika izričito naređivao. Otkud, onda, ono? Iz kakvog je podsvesnog vilajeta osećanja niže vrednosti pobedničke klase dospelo?

Friday, September 25, 2015

Godine koje su pojeli skakavci III tom – XXV deo

Godine koje su pojeli skakavci III tom – XXV deo 

Copyright © 2013 ovog izdanja LAGUNA, Copyright © 1991 Borislav Pekić 

Uspomene iz zatvora ili antropopeja (1948-1954) 

Rani dani ili inicijacija 

Na redu je šišanje do glave, najneprijatnija epizoda tehničke procedure vašeg pretvaranja od čoveka u drugo, niže biće, od građanina u robijaša. Doživeo sam je samo dva puta, 1941, na Cetinju, kad sam pošao u I razred gimnazije ,i 1943, na selu, kad sam, plivajući u mesnoj olimpijskoj kaljuzi zvanoj Vikaja, dobio šugu. I nijednom njene posledice ne behu trajne.

Od obrijane glave, koju je za prvoškolce propisalo kraljevsko Ministarstvo prosvete, spasao me je 1941. svetski rat. Od one iz 1943, koju je propisala dečačka glupost, neki crn, smrdljiv, a lekovit sapun.

Činjenica da vas zatvorski berberi ne smatraju vrednim pažnje – zatvor, naime, svodi međusobne obzirnosti na najelementarnije, najrudimentarnije nužnosti zajedničkog života – a da su im alatke ličile pre na minijaturna zarđala rala za oranje nego na mašine za šišanje, proceduru ne čini lakšom. (S nostalgijom sam se sećao našeg islednika P. S., takođe berberina, koji je samo o nama mislio.)

Nakon toga jedni drugima izgledamo glupo. Iako nam je glava postala manja, sve što je na njoj bilo nesrazmerno veliko postaje sada još veće i uočljivije. Meni rastu uši i nos, a oči se šire. Pretvaram se u crtež na kraju pesmice: „Crta, crta, crtica – gotova je glavica!” 200244641-001
Odvode nas na kupanje, naše se stvari odnose na dezinfekciju. Kupatilo, nalik gasnim komorama Auschwitza, funkcioniše, kao i po svim zatvorima, na nepredvidljiv, hirovit način. Kad vam treba voda, nema je. Kad ste se preko nasapunjanog tela obukli, ona pljušti. Kad čekate hladnu, šuri vas vrela. Kad toplu hoćete, zasipa vas ledom. Ali to nije poenta događaja. Neupotrebljivost kupatila tiče se uprave Mitrovice. Nas se tiče činjenica da je to prvo veliko pranje posle deset meseci zatvora.

Thursday, September 24, 2015

Godine koje su pojeli skakavci III tom – XXIV deo

Godine koje su pojeli skakavci III tom – XXIV deo 

Copyright © 2013 ovog izdanja LAGUNA, Copyright © 1991 Borislav Pekić 

Uspomene iz zatvora ili antropopeja (1948-1954) 

Rani dani ili inicijacija 

Jedan od presudnih uslova vašem uspehu napolju, u civilizaciji utakmice, trke, agona, jeste da se nečim iz neodređene humane statističke mase izuzmete. Da budete uočeni, zapaženi, izdvojeni – vaše lične sposobnosti, osobni darovi, vrline, malo će značiti ako na njih ne skrenete pažnju. I ne samo s početka, dok su one u tami anonimnosti. Morate se stalno isticati, uvek na prste propinjati, uvek se iz ubitačne, nivelirajuće antropoidne opštosti izdvajati.

Ova vas nužnost pretvara u živu robu kojoj je, da bi se dobro prodavala, neophodno danonoćno da sija u izlogu, neprestano pred očima javnosti da bude. Samoreklamiranje tako postaje nezaobilazan conditio sine qua non građanskom prosperitetu. Na robiji vas takvo isticanje odvodi u nevolju. Uslov preživljavanja, kao najvišeg dostupnog oblika tamničkog prosperiteta, tamo je neuočljivost.

Da se postići može, rekao bih nevidljivost. (Koju je savetovao i primenjivao moj guru.) Potonuće u sivi, blagosloveni, muljeviti zaštitnički Zlatan prosek čovečnosti, koji vas na slobodi čini ništavnim i pretvara u statističku vrednost, značajnu jedino ako joj se pribroje druge anonimne brojke – ovde vas brani. Ovde niste samo broj, ovde je najbolje broj i biti.

Bez imena, lika, osobina. Matematička veličina koja se da zanemariti i koju uprave kazniona redovno zanemaruju. A od uprave zanemaren biti najveća je privilegija koje se na robiji možete domoći.

U tom je smislu moja robijaška karijera počela na najgori mogući način. Bio sam zapažen. socrates
Iako sam ovo prvo Zlatno pravilo robijaškog ponašanja i umom i preko kože dobro naučio, nikako mi nije uspevalo da ga se držim. U presudnim časovima, uvek, naravno, u nevreme, pravio sam mahom besmislene gestove, ispravljajući najbeznačajnije sitne okuke jedne ionako krive socijalističke pravne Drine, besmislene, dakle, po sebi i u smislu neke realne koristi, gestove koji su me upadljivo izdvajali iz anonimne mase robijaša, jedine bezbedne sredine, i selekcionirali za pedagoške poduke administracije.

Wednesday, September 23, 2015

Godine koje su pojeli skakavci III tom – XXIII deo

Godine koje su pojeli skakavci III tom – XXIII deo 

Copyright © 2013 ovog izdanja LAGUNA, Copyright © 1991 Borislav Pekić 

Uspomene iz zatvora ili antropopeja (1948-1954) 

Rani dani ili inicijacija 

 „Raduj se, mladiću, za mladosti svoje 
i nek te veseli srce dok si mlad, 
i hodi kud te srce tvoje vodi, 
i kud oči tvoje gledaju, al’ znaj 
da će te za sve to Bog na sud izvesti.” 
(Knjiga propovednikova, gl. 11, 9)

OSUĐENIK BROJ 14054 

Mitrovica nije za nas novost. Pa ipak, kapija pred koju smo dovedeni nije nam izgledala poznata, ista kao kada smo prvi put kroz nju prošli, velikodušno oslobođeni straha od streljanja. Bila je, u stvari, ista, ogromna, teška, imperijalna, ali je za nas pri drugom susretu imala drugo značenje. Prvog puta bila je tek privremen ulaz u nepoznat tamni vilajet robijaškog mimosveta.

Znali smo da ćemo kroz nju uskoro izaći, jer nas je čekao sud da nas ovamo, među mitrovačke zidove, u kavez ljudskog usavršavanja, i zvanično vrati. Sada nismo znali kada ćemo, hoćemo li uopšte izaći, ili će nas kroz nju izneti. Prvi put smo imali nadu. Sad smo i bez nje ostali. 0307grec
Besmo mrtvi, i u haljine bijele obučeni, kako propisuje Sveto pismo za Dan gnjeva.

Izvršena je primopredaja, prebrojani smo – to je najčešća, jedina, uostalom, intelektualna procedura na robiji – a zatim postrojeni u mračnom, htonskom holu prijemne zgrade. Ako je kapija ličila na gvozdena vrata užarenog Moloha u drevnoj Kartagini, ovo sumračno prazno, tiho predvorje podsećalo je na njegovo ždrelo, ohlađeno posle žrtvenih svetkovina.

Unaokolo su krstarili ravnodušni milicioneri, bezizrazni civili i ljudi siva, podbula, lakejski potuljena lica, u suroj robijaškoj odeći, i suviše urednoj, preterano održavanoj da priliči kažnjenicima. U rukama su nosili knjige, registre, papire, ulazili su i izlazili iz kancelarija, ne obraćajući pažnju na nas, niti bilo čime uvažavajući naše prisustvo.

Kasnije sam doznao da su to slobodnjaci, zatvorenici na lakšem režimu, za rad dodeljeni administraciji prijemnog odeljenja kazamata, naročita, privilegovana kasta razuđene robijaške socijalne hijerarhije, o kojoj će više reči biti u glavi „Tamnička heraldika i zakoni robijaške zemlje”.

Naišao je dežmekast plavokos čovek i prošao pored skromnog stroja korakom pauna koji je malo doprinosio želji da bude krupan i korpulentan. Bio je to pomoćnik upravnika KP doma, poverenik Udbe.

Ne znam zašto je stao ispred mene. Bio sam najviši u grupi. Možda zato, možda slučajno. Gledali smo se u oči. I on je, kao policijski ministar Penezić, očekivao da ih spustim. Nisam hteo. Prišao mi je korak bliže, podigao svoje, mutne, vodnjikave, kao iz ritova ribnjaka izvučene, i rekao:

– Izbićemo mi tebi taj pogled iz očiju.

Shvatio sam da me nije baš sasvim slučajno izabrao. Mora da je bio u sviti koja je pratila Penezića, s proleća, pri obilasku Sremske Mitrovice i, duboko uvređen, prisustvovao mom ratu očiju s njim. Čuo je kako mi je taj policijski princ Nove Jugoslavije i njen kralj u Srbiji obećao da ću uskoro biti dva metra pod zemljom i kako sam mu, nesvestan čemu se izlažem, iz mladalačke osionosti više nego kuraži, odgovorio:

„Nisam znao da tako duboko sahranjujete svoje mrtve.” Penezić je to odmah zaboravio, mali pomoćnik nije. Penezić-Krcun je, uostalom, to i mogao zaboraviti, jer pre toga mnogo toga nije zaboravio. Mali, anonimni pomoćnik nije smeo zaboraviti, jer su položaji s kojih se tako nešto bez posledica sme zaboravljati bili od njega još daleko i do njih se u policijskoj službi moglo dospevati jedino – dobrim pamćenjem.

U svakom slučaju, ako je po početku suditi, on nije obećavao. Zauzvrat, uputio me je u prvu i najbitniju tajnu robijaškog preživljavanja, sasvim oprečnu pravilu što važi u tzv. slobodnoj civilizaciji.

Tuesday, September 22, 2015

Godine koje su pojeli skakavci III tom – XXII deo

Godine koje su pojeli skakavci III tom – XXII deo 

Copyright © 2013 ovog izdanja LAGUNA, Copyright © 1991 Borislav Pekić 

Uspomene iz zatvora ili antropopeja (1948-1954) 

Dugo i slavno žitije jedne robijašnice 

Od utemeljivanja prvih mediteranskih kultura, geografska je karta Evrope više puta promenila lik, smenjivala su se stoleća, selili se narodi i vodile vojne, rušahu se i građahu gradovi, uspinjahu se i padahu imperije, rađahu se i umirahu civilizacije, ali se jedna kroz sve to vreme održala. Zatvorenička je civilizacija podnela sve mene sveta oko sebe da sve do nas donese topao miris prve rupe u kojoj je bio zatvoren čovek. 0816grec

 Od Soldatovićeve posete godine 1898. do 1949. prošlo je preko pola veka, vođena su dva svetska rata, dve su se zemlje i tri režima promenila, a Sremska Mitrovica ostala je ista.

Monday, September 21, 2015

Godine koje su pojeli skakavci III tom – XXI deo

Godine koje su pojeli skakavci III tom – XXI deo 

Copyright © 2013 ovog izdanja LAGUNA, Copyright © 1991 Borislav Pekić 

 Uspomene iz zatvora ili antropopeja (1948-1954) 

Dugo i slavno žitije jedne robijašnice 

Geometrijski simbol tamnice je stereometrijska predstava kocke. Svi su njeni drugi oblici iz ovog primarnog modela izvedeni. Stavite tu kocku u vreme koje je izgubilo pokretljivost, dobićete zatvor. saul_dav
Svaki narod ima poneku ili nekoliko tamnica koje mu i sada žive u pamćenju, radile ili ne. Setimo se samo Marmetinske tamnice u Rimu. Ko čuo nije za Sing Sing, mesto konfinacije Ala Caponea, ili Alcatraz na jednoj hridini pacifičke obale Sjedinjenih Država? Ako ništa drugo, gledan je film Ptičar iz Alcatraza. (Uostalom, da filma i televizije nije, većina ljudi, pre nego što u njega dospe, zatvor ne bi ni upoznala.)

Čuli smo za Tower, u kome su dekapitovani kraljica Anne Boleyn, grof od Essexa i Thomas More, a pod čijim je krovom Sir Walter Raleigh napisao Istoriju sveta. Kasnije, za londonski Pentonwille, pušten u rad 1842. i još u punom pogonu, ili robijašnicu u močvarama Dartmoora, po kojima je plamenih čeljusti lutao krvoločni Baskervilski pas.

Friday, September 18, 2015

Godine koje su pojeli skakavci III tom – XX deo

Godine koje su pojeli skakavci III tom – XX deo 

Copyright © 2013 ovog izdanja LAGUNA, Copyright © 1991 Borislav Pekić 

Uspomene iz zatvora ili antropopeja (1948-1954) 

Mala enciklopedija balkanskog i srpskog tamnovanja returnma
 Posle pravno neregulisanog, penološki haotičnog perioda okupacije, kazneni sistem Nove Jugoslavije uređen je, barem prema dr V. P., saobrazno visokim humanističkim idealima socijalističke doktrine, utemeljen na Uputstvu Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva pravosuđa od 27. septembra 1945, po kome cilj kazne