Thursday, July 31, 2014

Dnevnik Borislava Pekića 1. januar 1956. (nastavak)

Život na ledu I, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA

1.januar 1956 (nastavak)

- Odakle si došao?
– Niotkud. Ja sam odavde.
– Kako to da te nikad nisam sreo?
– Nisam izlazio.
– Bio si bolestan?
– Ne, bio sam zdrav. –
 Pa, zašto nisi izlazio?
– Pa zato. Zato što sam bio zdrav.
– A sada, zašto si sada izašao?
– Razboleo sam se. Sad sam kao i svi drugi, niko me neće primetiti.
 – Šta bi se desilo da te primete?
– Proglasili bi me za zdravog.
– Je li to rđavo?
– Kako gde. U bolesnom svetu, svakako.
– I šta bi sa tobom radili?
– Lečili bi me dok se ne bih i ja razboleo.
- Ali, ti si već bolestan, zar nisi?
– Od svoje bolesti, da, oni hoće da bolujem od njihove. .... ( Klinički razgovori.)

Ništa što sastavlja moju paniku ne dolazi spolja. 3ossian

Wednesday, July 30, 2014

Dnevnik Borislava Pekića 1. januar 1956.

Život na ledu I, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić 

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA 

1.januar 1956 

Poniženje je osećanje koga se slavoljublje ne sme 
lišiti ako hoće da bude potpuno. 

Meni su oni potrebni iz higijenskih razloga; 
čak i da nemamo neprijatelje morali bismo ih izmisliti. 

 Najzad vetar koji osvežava! 

1. januar 1956. 

Izlazim iz bifea i odlazim u knjižnicu. Ona je na spratu i prozori lebde između dve provalije.

Umor je moje promicanje koje nastaje nagomilavanjem munjevitih promena. Protičem kroz svoje saznanje kao vetar koji me ispunjava, ali ne dodiruje. Protičem praskavo kao varnica, bučno kao poplava, zamućeno kao para. Protičem sa senom na glatkom zidu svoje samosvesti. Doduše ne uspevam da iscrpim nijednu od tih promena. Zato one iscrpljuju mene. Zaprečeno mi je razmotavanje u ma kome pravcu, jer pravci koje odvijam ne leže u istoj ravni sa promenama. Pravci su nešto okomito na ravni metamorfoze, zariveni u nju kao mornarske ostve.

Umor je moje proticanje, sasvim nezavisno izopačavanje stalnosti koju želim. Zato meso deluje utešno, jer je njegova stalnost opipljiva. Opipljiva je moja ruka, i njene žbice. Ali kako mogu predvideti pokrete moje buduće ruke? Opipljiva je i moja noga presvučena tankom opnom. Ali kako biti načisto sa koracima koji joj se prohtu?

A refleksija je uvek zatvoreno jaje. U njoj pulsira srce od koga strepim: srce onih koji su umrli da bi je mislili u meni.

Jer, meni nije dat kriterijum vremena koji bi stojao izvan njega i u nekom čudesnom nevremenu. Sat otkucava u krvotoku jedno vreme koje nije moje, nego njegovo sopstveno: svojim mehanizmom sat odmerava jedino svoje trajanje. Mene on ne dotiče.

Na ormanu je moj sat. Međutim on stvarno nije moj, jer me ne dotiče svojim zamršenim odvijanjem. Sat otkucava u krvotoku jedno vreme koje nije moje već njegovo - sopstveno vreme sata. Svojim svirepim mehanizmom sat odmerava jedino svoje strpljivo trajanje u nevremenu materije. genius
Kako ga onda naviti sobom? I sinhronizovati sa menama. Kako ga onda podesiti sa sobom? Kako postići da se ja i vreme dešavamo jednodobno, a ne da se međusobno podrazumevamo u hladnoj ravnodušnosti ničim neizmerenog proticanja.

Strah je jednodušna promena i moja prva kazaljka, ona odmerava sasvim strogo moju veličinu, šupljinu vremena koga ispunjavam. Druga je sićušna i upire se u predmete. Doduše ne u prave pravcate predmete, nego u njihove strahom poremećene konture, u svet koji je svakome meni u svakom mom vremenu sašiven ispočetka.

Tuesday, July 29, 2014

Dnevnik Borislava Pekića decembar 1955. (nastavak)

Život na ledu I, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić 

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA 

Decembar 1955 (nastavak) 

Patetice 

- Lud si. - prostenja 759. Skutrio se na dušemi sa cipelama zavučenim u slamu i glavom priklještenom u daščanu raklju. U nozdrvama se miris kišenja mešao sa prašnjavim vonjem dolama od sukna i kamenog trunja i postajao kiseo smrad mulja. - Sasvim lud!

607 se zakikota. Kikotao se duboko iz guše, pa je izgledalo kao da iskašljuje sluzav smeh. Smeh u gustim ispljuvcima: „Šta misliš zapravo?“

- Da si lud. Prokleti, besramni ludak i to mislim dovoljno uvereno čoveče. Pa ipak je čudno da si miran, prosto avetinjski pribran.

- Aveti nemaju krvi ili ako je imaju ona je savršeno hladna. Krv na 20 ispod nule. 714goya
- Tebe bi trebalo jednostavno umlatiti kao psa.

- U stvari aveti se ne mogu umlatiti nego jedino namamiti, zatvoriti u krčag, zatopiti ga smolom i krčag baciti u more. ...

Monday, July 28, 2014

Dnevnik Borislava Pekića decembar 1955. (nastavak)

Život na ledu I, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić 

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA 

Decembar 1955 (nastavak)

„Dnevnik Jude Is.“: 

Jedan san (...) po suvom pepelu; boju njegove kože, misli on prouzrokuje morska bolest, jer kapa sa kojom se navezao na pučinu, klima pri svakom napadu kašlja što od vremena do vremena spopada Davida. I svaki put, kad bi kinuo - patio je od hronične influence sa polipima za koje se bio odlučio da ih izvadi jednom kad sve ovo prođe - goluždravi bi momci poskakali na svoje kokošije tanke nožice, i preteći pesnicama spram „Albanije“, koja je poput goleme, čelične hridine odolevala talasima, dozivali nešto, brod valjda koji nije dolazio, niti mu se dimnjak pušio dokle je Davidov pogled mogao da dospe, a daleko je mogao:

Garašaninovom ili Kralja Milana, stepeništem do podruma u kome su držali ugalj, čitavom dužinom sudske sale, pa bi iznova kako ko od njih, seli, čučnuli ili se ispružili po klobuku, sa izrazom podozrenja izmorenih kupača. Iznad se nadima mrlja od mastila i probija sve širi krug oblaka, a oni se nisu micali niti ma šta preduzimali u odbranu od oluje koja ubrzo poče sa gadnom žestinom. Onda ugleda Golijata.

11medusa

Čučao je, prilično indiferentno naizgled, na trećem šeširu počev od vrtloga koji je poput levka dubio vodu. David zabrinuto oceni da je napravio loš izbor sa tom kapom, te da ona neće podneti oluju, jer joj je obod na više mesta bio pocepan, pa su ga valovi svakog minuta potapali, a Golijat je samo sa velikom mukom uspevao da se održi na njemu, uhvativši se za svilenu traku, kao da se sa nevidljivim protivnikom igra zatezanja užeta.

Traka se na Davidovu prepast dreši i postava kvasi vodom koju Golijat nastoji da iscrpe služeći se šakama umesto crpke. Šake su plitke a more nadire u postavu, tako da je već do kukova u vodi, a onda šake započinju da rastu, najpre prstima pa dlanovima, pretvarajući se u levkaste lopate koje se poput propelera okreću oko njegovog prijatelja.

Friday, July 25, 2014

Dnevnik Borislava Pekića decembar 1955. (nastavak)

Život na ledu I, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić 

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA 

Decembar 1955 (nastavak) 

„Dnevnik Jude Is.“: 

Druga varijanta: Nestaje Stranac, jer se potpuno uvukao u Adama. Svi drže da je to Adam, u stvari to je Stranac. Ne Kraba nego Morska vrećica.

Scene u logoru D7: tri čoveka spremaju bekstvo. Jedan od njih je Filip, čovek koga je Juda prvog izdao (vraćanje na izvor mitosa). Kasnije iako se to nigde izrično ne spominje, on se javlja kao Stranac i pošto se uvuče u Adama izvrši ubistvo Jude. Ko je onda ubio Judu: Stranac (Filip, Mesija, Isus, Vaskrsli) ili Adam?

Nastojnica gospođa Laparalić. Sve se menja, samo ona ostaje večita. Nameštanje klopki.

Podrum - sklonište zgrade. Adamova navika da u isto vreme šeta Južnim bulevarom. Po Strančevom dolasku on prekida sa tim šetnjama.

106geric

Pravi lik Mesije Može se videti najpre u Logoru. Ovde on izlaže svoje učenje. Marko tako doznaje kakve su njegove namere. Naslućuje se tema Krabe i Sakuline.

Opis Mesijinog raspeća. Ćelija 22 = Golgota. Dva razbojnika između kojih je obešen na motke za mučenje = kriminalci. Leder = Pilat koji pere ruke. (Takav je uostalom i u „Njegovanima“ . Steinbrecher = jevrejski prvosveštenik (tek kasnije se doznaje da je taj ogorčeni antisemita stvarno poreklom Jevrejin). Ili Leder predaje Mesiju kolaboracionistima.

Thursday, July 24, 2014

Dnevnik Borislava Pekića decembar 1955. (nastavak)

Život na ledu I, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić 

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA 

Decembar 1955 (nastavak) 

„Dnevnik Jude Is.“: 

Nekoliko zabeležaka o Adamu: 
star 34 godine. U svakom slučaju između 30 i 40. Prilično dugo u jednom prijatnom braku sa Evom J. Po zanimanju profesor biologije, naime zoologije u Trećoj realnoj gimnaziji. U privatnim časovima bavi se prirodnim naukama i piše knjigu „O čudima prirode“. Njegov poseban interes počiva, i njemu posvećuje izuzetno mnogo vremena, stvorenju parazitskog karaktera koje živi u toplim morima i zove se Sacculina.

76stjohn

On nastoji da dokaže da Sakulina od koje se najzad pošto se pripija uz Krabu, pretvorena u kesicu isključivo sa oplodnim ćelijama što izvesni prirodnjaci poriču. U drugom planu čitava njegova naučna preokupacija nije ništa drugo nego do kraja izveden pokušaj da se postigne potpuna neutralnost od života i rata koji besni oko njega i kome on ne želi da dozvoli da pomuti njegov mir.

Wednesday, July 23, 2014

Dnevnik Borislava Pekića decembar 1955. (nastavak)

Život na ledu I, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić 

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA 

Decembar 1955 (nastavak) 

„Dnevnik Jude Is.“: 

§ 66) Još jedna analogija sa ostrvima. Ostrvljani pretpostavljaju izvesnu fizičku nezavisnost, moralnu samodovoljnost, jednu autarkiju. Pa ipak kataklizme koje pogađaju kopna ne mimoilaze ni ostrva.

13fligh

§ 67) Ono što je zemljotres za ostrva to je rat za svet. Ma koliko nezavisni u ratu, ljudi obrazuju izvesne moralne arhipelage. U „Eroici“ rat je nešto infernalno, udaljeno, bubnjajuće iz duboke pozadine kontinenta u raspadanju. Neposredno u romanu sve do Finala: allegro molto, on se javlja kao sasvim nediferencirani zvuk jedne posebne simfonije, koja se od vremena do vremena meša sa „Eroicom“.

Utisak: onaj koga imamo kad nismo uspeli precizno da uhvatimo talase na kojima neka stanica emituje, pa se zvuk druge, njoj potpuno oprečne, nerazumljive, meša kao kakofonija. Pre Finala on jače prodire jedino u golim žanr slikama bombardovanja, ali se iz tih sličica ne vidi ništa osim patnje materije, grč kuća, vrtlog upaljenih dimova. Bez ljudi, bez krikova, nemušto, rat se odvija kao nešto strano, neshvatljivo samoj radnji romana.

Tuesday, July 22, 2014

Dnevnik Borislava Pekića decembar 1955. (nastavak)

Život na ledu I, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić 

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA 

Decembar 1955 (III nastavak) 

„Dnevnik Jude Is.“: 

Petak, 7. maj. 

Danas smo imali sednicu Nastavničkog saveta. Sednica je sazvana povodom učenika X. koji imajući izvestan crtački dar, iskoristio ga da na spoljnoj glazuri klozetske šolje naslika g. Y. profesora maternjeg jezika. G. Y. je izrazio mišljenje da mesto koga je učenik X. izabrao da otkrije svoj dar dokazuje i njegovu podlu nameru, sa čim se gospodin Z. nije mogao da složi, jer - rekao je on - na mestu o kome je reč i za čije se spominjanje on izvinjava nalaze se ispisane i lepe maksime latinskih pesnika Lukrecija , na primer, a potom navede stih i ljubavnu prepisku, ako se tako može reći, koja oplemenjuje svako mesto koga se dotakne.

Ili gospodin Y. nalazi da su neke osobe vrednije od latinskog pesnika, pa se stide njegovog društva i ako je tako, njemu (Z.) je žao, jer to pruža sasvim naopaku sliku i, neka prisutna gospoda oproste, i o njemu lično što on ne može dopustiti ako samo pomisli na to da je nevin.

17judit

Gospodin Y. sa svoje strane nađe da on nije odlazio t a m o da se obrazuje kao neki, nego da je obrazovanje crpao na dostojnijem mestu, čime ne želi naravno nikog da omalovaži osim onog ko to sam ne želi, a to niko ne želi, nadam se - reče i probode pogledom gospodina Z. ali, u ime jednog moralnog načela, on zahteva da se stane na put vređanju njegove osobe i u slučaju koji je iznesen pred cenjeni Savet i pod okolnostima pod kojima Savet pretresa taj slučaj.

Friday, July 18, 2014

Dnevnik Borislava Pekića decembar 1955. (nastavak)

Život na ledu I, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić 

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA  

Decembar 1955 (nastavak) 

Nedelja. Emisija u 2.55, 27. novembra. Vergl je upravo užasan i može navesti na samoubistvo. Jednako kao reka koja teče. Teče. Raspitati se za ime melodije.

Slučaj Silvena P-a: („Njegovan-Turjaški“. Ulis i Marija putuju na Leonidov poziv za Dol. Sasvim ide.). Silven P. bio je jedan od „velikih“ na pruzi Beograd - Zagreb. Jednom od šefova Specijalne policije padne na um da bi čovek Silvenove okretnosti i veštine mogao biti sasvim snošljiv, čak izvrstan, konfident. Silven ovaj predlog odbije. Bude mučen. Zapretiše mu logorom.

korah

(U tom stanju - Juda je bio doveden u njegovu ćeliju.) Ali Silven je uvek odgovarao jedno isto: „Ja? Ja sam samo prilično dobar, čak jedan od najboljih džepara na ovoj magistrali. Ali za takvu podlost ipak nisam dorastao“. Najzad digoše ruke od njega i pustiše ga i on nastavi da džepari uvek na jedan duhoviti i originalan način. Posećuje Judu. (Razbojnik s leva.)

Verujem u ono što je apsurdno – Credo qui absurdum. (Jedan od mota za „Pustolovinu“). Jer se samo u apsurdne stvari može verovati. Ostale se znaju ili ne znaju.

Tipovi iz Dnevnika Jude I

I)1a: On svoju izdaju smatra buntom u egzistencijalističkom smislu. Ali posledice koje za sebe očekuje nisu moralne naravi. Pomalo on je romantik. Podseća na Théophilea Gautiera koji je za premijeru „Ernanija“ obukao žuti prsluk da sablazni akademike. Ima nečeg dečjeg, provetrenog u njegovim postupcima.

Thursday, July 17, 2014

Dnevnik Borislava Pekića decembar 1955.

Život na ledu I, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić 

Decembar 1955 

SYMPHONIA EROICA KOMENTARI „OSTRVLJANI“ 

U traganju za imenom. Ne znam da li je izraz ostrvljani (uzet iz gradiva za Njegovan Turjaške) najpogodniji da istakne ideju zbog koje ih pišem. Bojim se da je njegov smisao obratan ovde, iako je sasvim na mestu kad se radi o Njegovanima između 1941. i 1948. Ostrvljani su ljudi koji stanuju na ostrvima i time se, isključivo tom činjenicom ne dokazuje ništa u oblasti odgovornosti. Dobija se utisak da su ostrvljani mogući, a baš to želim da poreknem. Dobija se utisak da je neko uspeo da ostane netaknut, a baš to hoću da pobijem.

antonchristian_holofernes

Držim da nijedno ostrvo nije dovoljno udaljeno od ljudskog kopna da bi zasluživalo taj naslov. Ostrva bivaju spojena zemljom ispod mora. Donne je ipak u izvesnom smislu imao pravo. U najmanju ruku to su plivajuća ostrva. Na taj bi se način mogla izbeći neposredna veza sa kopnom, ali ne i sa zemljom. Zemlja ostrva ista je kao i zemlja kopna. Bekstvo se i tu pokazuje prividnim. Pa ipak, „Ostrva koja plivaju“ - možda?

Ostrvljani pretpostavljaju izvesnu nezavisnost, izvesnu moralnu samodovoljnost, izvesnu autarkiju. Evo analogije: ono što je rat za ljude, to su zemljotresi za ostrva. U ratu ma koliko izgledalo suprotno čovečanstvo dobija vid arhipelaga. Važno je utvrditi koliko je to zaista arhipelag.

Wednesday, July 16, 2014

Dnevnik Borislava Pekića 2 novembar 1955.

Život na ledu I, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić 

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA 

2. novembar 1955. 

Kanonada, kaskada, karijatida, kaktus, kutis, katran, katalepsija, katatonija, kalaj, korota, koitus, kreten, kolaps, Karibi, kinestezija, karakter, katarakt, kit!

5. novembar 1955. 

Neutralnost: moguća. Neutralne posledice: nemoguće. Centralna sotija ciklusa o kolaboraciji o kojoj sam mislio nedavno mogla bi se nazvati obzirom na moto (Franceov Priorat) : „Mrtvi i nevini“ ili „Svi mrtvi su nevini“. Jedan sistem zaštitinih oklopa, jedna katalepsija veštačkog porekla, akcija svedena na minimum fizioloških potreba. Pokušaj da se osećaji svedu na jednu senestezičnu formu.

antonchristian_010-320

Čovek ako neće n e m o r a da vidi. Još manje mora da p r o i s t e k n e iz opaženog. Za Y. ne postoji ova i ona strana, nego jedna, ona strana i on. Zašto međusobna korelacija ne bi bila obična predrasuda. Da bi se to dokazalo p r e s v e g a s e b i , potrebno je izbeći svako produžavanje u okolinu, potrebno je n e v i d e t i sebe ni na čemu osim u sebi. Slika koju si namalao - to si t i izvan sebe.

Sat koji si navio, to si ti - izvan sebe. Žena koju si obljubio to si ti - opet izvan sebe. Korak prema nečemu, reč nekome, pokret za nešto - sve si to ti i z v a n svog opredeljenja. Treba, dakle, biti u svom opredeljenju što znači neistaknut ni protiv čega, nepomeren ni prema čemu, ne izvučen ni od čega. Tako se može sebi obezbediti nevinost, koja je neutralnost, i za kojom Y. čezne.

Tuesday, July 15, 2014

Dnevnik Borislava Pekića 1 novembar 1955. (nastavak)

Život na ledu I, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić 

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA 

1. novembar 1955. (nastavak) 

Umetnost i iskustvo: Hemingway i Poe ! Senzualitet i spiritualnost, empiričan i metafizičar, ali i entuziast i kritik, što će reći: pesnik i matematičar. Hemingway nije mogao napisati nijedan redak dok ga nije video objektiviranog poput proročanstva Danilovog na zidu carske palate. Poe je posedovao ritmiku jednog halucinativnog saznanja. U prvom slučaju draži su delovale na čula spolja, u drugom one su delovale na čula iznutra, ako se tako može reći.

Problem je u tome da li se oba vida saznanja mogu uvrstiti u iskustvo u širem smislu. Očevidno samo prividnog opravdanja ima za tvrđenje da Poe nikad nije bio u melstromskom vrtlogu . Tačno je obratno: čitav njegov život je bio jedan melstromski vrtlog. On je kružio iznutra po njegovim glatkim zidovima sve do samog dna i onda je iznova bio samim čudom izbačen na površinu sed i slomljen.

defence

Da dočara neizmeran strah koji je najpre kao i kod svih ljudi od duše bio slobodan od uzroka, kosmički i u svom izvoru i u svom izrazu a te posle toga deliričan strah vezan za sablasti divova krvavih kljova, i novorođenčeta sa pasjom glavom - mogao je Poe opisati gole činjenice svog ahasferskog života. Umesto kafkijanski mračnog efekta dobili bismo socijalnu literaturu za reformatorske aktiviste i raznežene komplekse niže vrednosti.

Monday, July 14, 2014

Dnevnik Borislava Pekića 1 novembar 1955.

Život na ledu I, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić 

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA 

1. novembar 1955. 

 Umetnik podseća na dete, kome su krpe dovoljne da dočaraju najskupocenije odore, izdubljena kora drveta da isplovi kao osvajačeva lađa, prostor ispod stolice da se podiže kao palata. Umetnik prevazilazi dete u broju pojedinosti koje su mu neophodne da bi iznova sazidao preko vlastite noći svet ako mu se ovaj ne dopada.

Njemu nije potreban ni prostor ispod stolice, ni krpe, ni kora drveta. Samo talenat i volja. U oba slučaja to su osobine Boga, na koje nam ukazuje crkva. Taj talentovani dobročinitelj čija je volja sama sobom jedan stvaralački akt ako bi imao, u što sumnjam, jer to se protivi samoj afektivno „tupoj“ prirodi božanstva - ako bi imao imalo zadovoljstva od dela koga je proizveo „rečju“ mogao bi da dočara zadovoljstvo umetnika koga ovaj stvara.

Mnogi su umetnici promašeni tirani, i pošto im ne uspeva da budu suvereni stvarnog sveta, biraju da budu bogovi jednog koji nije stvaran, ali je isto toliko pogodan za volju koja traži predmete neograničenog vladanja.

Sva sujeta, sva ravnodušnost superiorna poročnost umetnika, izraz je tog unutrašnjeg divinog oduševljenja, takoreći jedne božanske navike.

Moral insaniti je moral bogova i umetnika. 200354137-001

Ukoliko je umetnikov „svet“ manji utoliko je veća surovost sa kojom on vlada. Samo veliki „svetovi“ zahtevaju razum koga su božanstva lišena.

Može postojati neka vrsta ugledanja na činjenice, ali je nemoguće da se one bez štete prenesu preko ponora koji razdvajaju „svet koji se prikazuje“ od „sveta koji prikazuje“.

Friday, July 11, 2014

Dnevnik Borislava Pekića 27. oktobar 1955

Život na ledu I, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić 

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA 

27. oktobar 1955. 

 Javnost je stvar navike. Odnosi koji su manje više nejasni iako znamo da postoje u jednoj prividno inkoherentnoj sredini, iako smo ubeđeni da ta sredina ne bi egzistirala bez date strukture unutarnjih osnova, iako zapažamo polove tih odnosa, ali bez procesa polarizacije - mogu takoreći u jednom magnovenju kome, (i to je neizbežno) uvek prethodi ponavljanje, preobraziti se u savršeno jasne kauzalne sisteme.

Istoriografija bezmalo u svakoj naučnoj disciplini pokazuje te nagle i spontane muticaje - skokova kojima se čini da ništa ne prethodi, a koji su ipak samo plod dugotrajnog ponavljanja napora da se stvari prime u jednom aperceptivnom jedinstvu.

Da li dva fenomena mogu stajati jedan uz drugoga, a da ne remete jedinstvo i njegove norme, da se međusobno prožimaju i tumače, da su u obostranoj funkcionalnoj vezi i da se ta veza opaža bez zamućenosti i nejasnosti - a da su ipak normalno i protivrečna i fenomenološki inkompatibilna? Postoji jedna objektivna protivurečnost, primerice život kao antipod materiji.

Postoje, i mene ovde interesuju baš one - postoje kažem i subjektivne protivrečnosti koje potiču fiziološki rečeno iz: nedostatka određenih a ponavljanjem dejstva draži utvrđenih kortikalnih veza. Ova pretpostavka može biti izuzetno važna u objašnjenju i moderne umetnosti i prijema na koga ona nailazi kod publike. Umetnost je u krajnjoj liniji jedan estetički refleks, pri čemu se izraz „refleks“ uzima u njegovom prenosnom značenju.

Ako ostavimo za sada po strani stvaranje, i obratimo pažnju jedino na recepciju, uviđamo da naše shvatanje umetnosti stoji u jednoj proporciji sa jednom pojavom koju bih ja nazvao re-kreacija. Jasnost se tako javlja kao svojstvo uživaoca umetnosti, a ne samo stvaraoca. Slušalac Hindemitha njegovu „nejasnoću“, kakofoniju njegove orkestracije, po pravilu ne pripisuje sebi, dakle nejasnoći svoje svesti, malobrojnosti kortikalnih veza u vlastitom korteksu.

Ne! On uvek jasno vidi, čuje i razume, pod uslovom da je stvar koju on vidi i čuje po sebi jasna! Šta je iz te perspektive jasnoća jedne kantate? Njen format koji se mora poklapati sa formatom slušaočeve svesti, ako se želi uspeh! Ton koji nije nikad delovao na slušni centar u Herschelovoj vijuzi, taj ton ne postoji, i dalje redosled tonova koji nikad nije bio čuven, taj redosled je nejasan, dakle normalno nepostojeći, osim u bolesnoj svesti umetnika. Neka vrsta kortikalne halucinacije.


 U literaturi se preterano često i sa prizvukom opominjanja čuje zahtev za jasnoćom. Tvrdi se da je jasnost realizam i obratno! Da li je najpre utanačeno šta valja podrazumevati pod tim pojmom. Ono što je za Sokratove savremenike bilo jasno, sasvim lucidno, za nas je prilično mutno - mnogi temperament ili akt u grčkim tragedijama nama postaje jasan tek u procesu jednog reverzibilnog objašnjenja, tek po restauriranju celokupnog podneblja u kome se taj temperament ispoljavao svojom osvetničkom ili ma kojom drugom patetikom.

Kakve relacije spajaju jedan zahtev za jasnoćom izražen od Platona, Darwina ili nekog modernog semantičara? Jednom buržuju od 1848. Baudelaire je bio nejasan, za mrzovoljnog Tolstoja je 99% svetske proze i poezije bila obična mutna voda? A koliko od tog istog Tolstoja razume ruski mužik? (Uostalom da bi se francuski razumelo, potrebno ga je najpre naučiti!) Naravno niko se spram svetskog Genija ne želi da stavi u položaj ruskog mužika, te izlazi da je mnogo lakše tog genija proglasiti smušenom ludom!

Uzmimo rečenicu: Duh slobode korača revolucionarnom Evropom! Za ovu se rečenicu ne može reći da je modernistička, naprotiv, ona je izlizana na jezicima hiljada usijanih fanatika na svim kontinentima! Pa ipak, kako sloboda, koja je jedan apstraktni pojam i predstavlja samo skup određenih pretpostavki, može imati duha, i kako najzad da „sloboda“, koja nije nikakav organizam, može da korača! Pa ipak ta sloboda korača i korača i niko se ne nalazi da je u tome spreči! Uzmimo ...... Malevich1.JPG
x
 Politika od 22. oktobra 1955. donosi belešku o samoubistvu na Savskom mostu. U jedan kasni popodnevni sat primećuje dežurni milicioner na liniji mladića, koji se šeta po mostu i čije je držanje sumnjivo. On zahteva od njega da napusti most. Mladić međutim, umesto da to učini penje se preko traverzi, dolazi na vrh i svlači se nag. Svoje odelo on baca u vodu.

Alarmirani vatrogasci postavljaju lestvice (jedan motorni čamac rečne milicije zaustavlja se ispod mosta). Posle dva sata uzaludnog nagovaranja vatrogasci se penju traverzama prema mladiću. Ovaj mirno sedi na vrhu gvozdene konstrukcije. Kada se prvi od njih približuje na metar, mladić skače. Pada pored čamca i više se ne pojavljuje. Svi napori ostaju uzaludni.

Thursday, July 10, 2014

Dnevnik Borislava Pekića 23. oktobar 1955.

Život na ledu I, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić 

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA 

23. oktobar 1955. 

Jedan od načina da se reši „problem vlastitog smeštaja“ je onaj koga je izabrao ( ). Van sumnje jedan (...) neće nikog umoriti osim ako se ne koristi „izravno“, neće nikog učiniti nesrećnim osim par studenata koje je i sam izbor prirode učinio paćenicima, niti će ikog staviti u iskušenje osim profesore. U svakom slučaju to je lako, pobeći tri hiljade godina unazad, načiniti sebi oklop od papirusa i posmatrati svet iz perspektive grčke horske tragedije.

Čitav se jedan život utroši da se pronađe nova reč i na njoj sazida nova teorija. Međutim pokaže se posle sedamdeset godina, da ta reč ima još jedno značenje. Značenje se unosi u Rečnik, a teorija dobija samo istorijski značaj. Pa ipak: postoji još i Priorat. Zle ćudi ljudske naravi mogu biti zavijene u slovu neke bezazlene reči. Iskažeš li reč, pustio si duha iz boce napolje. Bacio si neoprezno košticu koja je ubila sina jednog Genija.

U oba slučaja je čovečanstvu potrebno više decenija za prevaru kojom bi se duh vratio u svoju bocu. Istorija je puštanje i ponovno zatvaranje zlog duha. U tom smislu državnici imaju dužnost, da nađu pogodnu prevaru, koja je spomenuta. ( ) svakako drži da je mudriji od svih nas. On to na izvestan način i jeste. Svoju mudrost koristi on racionalno. Valja objasniti njegov racionalizam.

( ) racionalizam je g r i ž a. Uvek ima vremena da se neka stvar učini razumnom, čak i ako je prošla. A ova, o kojoj se radi nije čak ni prošla. Ona p r e t i . Bila je i može se iznova očekivati. Zato treba biti racionalistom. To znači proglasiti svoj d u h svetim i svojim opredeljenjem, opredeljenjem u duhu.

Ko zna nije li to jedini način da čovek sačuva glavu? A u glavi je r a c i o . Izgubiti glavu znači izgubiti i razum. Prema tome je nerazumno izgubiti glavu. Ne znam zašto, pada mi na pamet Savonarola ! Razum je možda stvar temperamenta. Malevich-Suprematism_58_lg.jpg
Pisac u jednom romanu Leonhardta Franka kaže: „I cipelar mora imati kožu, ako hoće da napravi cipele. Ja svoje komplekse ne bih dao nizašta na svetu. Oni su mi potrebni“. Pre toga Leonhardt tvrdi da njegov Mihael ne bi nikad ništa načinio da nije bilo ludila veličine. Sam đavo zna koliko bih puta okanuo se pisanja da ne gajim jedan kritički, ali ipak kult svog talenta.

Wednesday, July 09, 2014

Dnevnik Borislava Pekića 22. oktobar 1955.

Život na ledu I, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić 

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA 

22. oktobar 1955. 

Prvi i najsigurniji znak osećanja niže vrednosti: ne dozvoliti da neko drugi bude u pravu ( ) a naročito ne priznati ispravnost tuđeg stava, ma koliko ta ispravnost bola oči. Drugi znak: ironična superiornost koja se očituje u nekoj vrsti apriornog odbacivanja tuđeg stava. (Opit koga sam izvršio sa ( ) - U jednoj kontraverzi sam se trudio da što vernije upamtim stav koga je zauzimao, žučno ga i bezkompromisno protivstavljajući mome stavu.

Posle jedne nedelje izazivam istu takvu žučnu intelektualnu netrpeljivost jednom dražo koja ne bi više smela da bude adekvatna. Ja ovoga puta prvi razvijam mišljenje koje je bilo njegovo tek pre nedelju dana i šta doživljujem: on to mišljenje isto tako žučno napada kao što ga je nekad branio, i to argumentima koji su bili moji!)

Simptomatično: takva osoba nikad ne upotrebljava ograde. Ona nikad ne kaže: „Bojim se da ne delim vaše uverenje“; „Ne verujem da ste sasvim u pravu“; „Možda“; „Nisam siguran“; „Mislim“; „Pretpostavljam“; „Ne znam“; „Slažem se sa tim mišljenjem“; „Usvajam ga, jer nemam boljeg“; etc.) defence
 x
Nazvaću te osobe: M1, M2, M3, Z1 i I1 i I2. Sedma osoba je B1. Scena se događa u stanu B1. M1, Z1 i I1 su pijani. M2 sedi za stolom i prelistava neku knjigu. M3 se vraća sa B1, pošto su otpratili dame. I1 želi da saopšti B1, nešto o dami koju B1 voli. Po izrazu njegovog lica to je neprijatno, kako za B1 tako i za tu damu. M1 nastoji da ga u tome spreči.

Tuesday, July 08, 2014

Dnevnik Borislava Pekića 15. oktobar 1955.

Život na ledu I, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić 

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA 

15. oktobar 1955. 

"(...) Negde daleko, preko triju mora,
(...)
Bleda kao čežnja, nepoznata žena (...)"!

Najodvratniju kašu dobije čovek kad u život kane samo jednu kap umetnosti. U onom času svakako je bilo neophodno da nekog volim. To je isto kao i održavati telesnu higijenu. Pa ipak čitajući izvesne odlomke dnevnika - običaj koji inače nemam - opažam jedan ton koji se ne može svesti na naviku. To je grand pasion - nešto što se moglo razviti, što je potencijalno čitavih šest meseci strujalo kroz moje pokrete kao vrela voda.

Mogla je to, prosuđujem, biti pod izvesnim okolnostima i ljubav. Nisam imao hrabrosti da je poljubim. Koješta. Da sam to želeo, ja bih je poljubio. Pošto nisam, znači da nisam želeo. Zašto sam onda treperio u njenom prisustvu, i gubio unutarnju prisebnost. Kako bilo da bilo, siguran sam da ću tu ženu čitavog života nositi u sebi kao jednu mogućnost koja nije postala aktuelna, kao cvet koji nije procvetao, kao reč koja nikad nije bila kazana. Osim možda ako jednog dana ...
 x
Umro je gospodin Bodi . Opet je jedan od Njegovana jednostavno pobegao.
 x
Nas iznenadi koji put zrelost naše vlastite ideje. Mi se doduše sećamo da smo je nekad imali u obliku u kome smo jedino morali da je odbacimo kao neupotrebljivu. No ova koja nam sada pada na pamet, iako je zapravo ta ista ideja, istovremeno je i neka druga. Ona nam saopštava izvesna svojstva za koja smo sumnjali da ih ima.

Ona je zrela. Na jedan način koga je predočio Pascal - fakta što smo ih upili komponuju se sama od sebe, takoreći. U stvari, mi ih komponujemo. Ova sposobnost simultane delatnosti duha, njegova moć da obdelava više vrtova odjednom, a da često nije ni svesna svoje višestruke akcije, ova moć koja ume da „vezuje i razvezuje“ u ime naše - to je ono što se „inteligentno u svojoj srži“ predstavlja kao intuicija.

Genije zna vrednost moći koje izlaze na površinu svesti samo kao figure. On zato pušta da te moći rade umesto njega. On se trudi da svoju ulogu svede na strpljenje plus dobar unutrašnji sluh.
x coulditbe
Samo na dva mesta mogu se videti Napoleoni: u bici i u ludnici. Ko može znati koji su od njih pravi.
 x
Teška je pogreška, koju ljudi često čine: verovati u jedan dobijen proces. Proces se ne dobija niti gubi. On se vodi .

Monday, July 07, 2014

Dnevnik Borislava Pekića 14. oktobar 1955.

Život na ledu I, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić 

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA 

14. oktobar 1955. 

 ( ) je u Italiji. To Džeki zove „godišnjim odmorom“. Jedina je razlika između njih u tome što ovaj nije plaćen. Uostalom današnji čovek sme da ljubi jedino kroz zube. Naime poželjno je ako on obljubljuje, ali sa volovskom sentimentalnošću, floskulom XIX veka naziva svaki pokušaj da u tom poslu saučestvuje srce. Ne verujem da ono često ne saučestvuje.

Pa ipak, slušajući mlade ljude, čovek ima dojam da se tu radi o nekom izvanredno veštom i uvežbanom kamenju, o stenovitim ljudima (kao iz Flaš Gordona ) koji jednako automatski i ljudski ravnodušno idu u klozet, spolno opšte, pišu domaće zadatke, igraju i sastavljaju stihove. Na kraju i dosađivanje je tako silno dosadno. U stvari nema ništa dosadnije od dosade.

Koliko u toj ravnodušnosti (koja kako se čini najbolje pristaje plavokosim džinovima) ima iskrenosti, koliko mi odista ostajemo van naših preduzeća, koliko najzad je naše kretanje kroz stvari zaista fiziološki izlet samo, to je pitanje na koje će jednog dana odgovoriti jedna tako strašna provala strasti i ugnjetenog srca, da će zajedno sa tim zatočenim obećanjima isteći napolje i sva krv doba.

Da bi se onda dovoljno dobro pokazala mržnja, neće biti dostatna reč - trebaće ubijati. Strah će postati univerzalan isto kao i hrabrost, naime više se tačno neće znati gde prestaje prva, a počinje druga. Uostalom to je oduvek bila jedna idealna razlika. Šta čovek može znati o porivima jednog vojnika u jurišu? Strah ili hrabrost? Postoje hrabrosti izvedenih iz sraha, hrabrosti koje su kopilad straha: mladi X. se danas pokazao ludo hrabrim.

No mladog je heroja raspinjao gadan strah od prezira, kojim bivaju dočekane kukavice? x Klinički neuro-psihijatrijski slučaj jedne mlade devojke! Pred 200 primitivaca! Pred dvestotine „gospode budućih lekara“ koji su deo seanse utrošili na komentarisanje i posmatranje njenih fizičkih oblika, a deo na podsmevanje njenoj tragediji. Bilo je nadasve žalosno slušati kako ta devojka priča svoju istoriju, a da samo njena fabula izaziva interesovanje auditorija!

Šta stoji iza svega toga, iza te suve priče o „lekaru koji ju je voleo“ i o okrutnim neprijateljima koji su joj prerezali glasne žice?! Koliko čežnje? Iščekivanja možda! Spremnosti? Podsećala je na kineskog pesnika koji na svom jeziku recituje pesme stanovnicima Zanzibara. Njena sposobnost da filmuje slušne utiske podsetila me je iznova na smisao naših psihoterapija.

Ta devojka ima svakako jednu moć koja je retko dana i, ako se izuzme manija gonjenja od koje boluje, ta moć sama za sebe ne bi morala da bude nešto nenormalno. Naime, jedna jako izražena sinestezija i ništa više. Ko zna možda se filogenetski naša čula i kreću u pravcu forme recepcije koja će biti sinestezična?

Možda će jedan Homo, ko zna kakav, zaista po pravilu očima mirisati, uhom videti ili očima slušati? I da će se ovakva stroga diferenciranost receptornog aparata smatrati organskim nedostatkom i atavizmom iste vrste koje je i rep u odnosu na našu uskonosnu majmunsku braću. cowardice
x
Za koji dan ću započeti Ponoćni ekspres. Sve više uviđam da se ova materija ne može skrojiti po tipu scenarija. Forma jedne „drame dijaloga“ bila bi najpogodnija. Verujem da ću je završiti do decembra. x
 ( ) je opet bio pijan kao svinja. Morao je biti unesen u trolejbus i bačen na sedište kao kakva vreća. ( ) je za to vreme povraćao, krckajući neke reči među zubima kao orahe, tako da ga niko nije razumeo šta zapravo hoće. Cary ! Bogamu! U stvari onakva glava nije zaslužila tako mršavo telo. Ili obratno. ( ) koja izigrava Juliette Gréco bila je preko očekivanja ugodna, naravno u granicama svoje moći.

Friday, July 04, 2014

Dnevnik Borislava Pekića 13. oktobar 1955. (nastavak)

Život na ledu I, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić 

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA 

13. oktobar 1955. (nastavak) 

 „(...) Danas nam kažu, deci ovog veka,
Da smo nedostojni istorije naše,
Da nas zahvatila zapadnjačka reka,
I da nam se duše opasnosti plaše. (...)“

 Koješta! Sasvim koješta! Najpre ono što nam je hronološki prethodilo nije bila nikakva naša istorija. Naša istorija je u nama. Mi je izlučujemo kao koža svoj osobeni miris. Nastojati na nekakvoj relaciji između jednog sebra ili logoteta za vreme Carstva i jednog sekretara rejonskog komiteta ili kolportera Večernjih novosti isto je toliko nevažno koliko pridavati neki značaj životinjskom poreklu čoveka.

Zar nas nemački profesori svojim pedantnim „obrađivanjem“ Grka nisu doveli do sasvim krive predodžbe o njima. Tako je stari, gnusni Winckelmann tvrdio da se boja protivi kiparskoj formi i da je to razlog mramornoj belini Praksitela ili Fidije . Oh, kako li su samo ti stari Grci bili pametni, uzdišemo zajedno sa Winckelmannom i posmatramo studeno-sterilne udove nekog Boga.

Kako oštroumno. Sve čega se mi sa mukom setimo, oni su već znali. U stvari se ispostavilo da su Grci svoje kipove bojili, i da su moguće poneki od nih ličili na cirkuske šatore! Kontinuitet sa istorijom je vulgarni proizvod političara. Postoji samo jedan dublji i silno opštiji kontinuitet. Što se tiče „dostojnosti“ to je barem jasno, da je jedan naraštaj dostojniji onog koga nasleđuje jedino, ako je sa njim u integralnoj i beskompromisnoj protivrečnosti. Nastavljanje ovde ima smisao rušenja, čupanja, uništavanja.
 x
 Ovo je treći dan. Još se nije javila.
x
Dolazim do uverenja da nikad ozbiljno nisam mrzeo ( ). Ja sam samo govorio da ga mrzim, jer bilo je prirodno da između nas vlada izvesna surevnjivost. Sada ga stvarno mrzim. Eto kako navika postaje razlogom zločina. Ukoliko dublje bivam naviknut na ovu pozu, u toliko bezrazložnost mržnje postaje većim razlogom da se u njoj istraje. To je otprilike ovako:

„Ne postoji nikakvo svojstvo, koje bi na njemu valjalo posebno mrzeti. To znači da on ta svojstva dobro krije. Dakle tim pre ga treba mrzeti!“
x
Prokleto je sa tim faktima. Oni se pojavljuju tako iznenada, tako neočekivano, kao drumski razbojnici na pretpostavkama asfaltiranoj stazi jedne ideje. I to obično u blizini cilja. Čovek radi trideset godina da dokaže značenje jednog mikenskog natpisa i, pošto je rad od kojih hiljadu stranica predao štampariji, doznaje da je upravo toga dana u nekom uglednom časopisu izašao članak još uglednijeg stručnjaka, koji nepobitno dokazuje sasvim obratno značenje i n d i c i j a, na osnovu kojih je taj rad napisan.

Kretschmer je izjavio da on povlači mnogo toga što je napisao pre sedamdeset godina (!). Utešno je, međutim, da se većina naučnika uopšte ne obaziru na fakta koja se pojave sa zakašnjenjem. Za njih, ona jednostavno ne postoje! Kada bi ljudi izvlačili sve konsekvence iz svih činjenica, nauka bi se sa svojim zasadama pretvorila u hrpu bednih ruina. Uopšte se ne bi moglo raditi, jer bi sa svakom novom činjenicom u nekoj oblasti bilo potrebno početi iz početka. A.Rethel_Death x
Da li je postojanje psihe nužna radna pretpostavka? Uostalom jedini autentični dokaz da psiha postoji, je postojanje psihologije.
 x
Kraj sveg koprcanja čoveka da sačuva svoj integritet, gorko je saznanje da ga on nikad nije ni imao. Jednostavno nije mogao da ima sebe. To što mu se predstavljalo kao „njegova ličnost“ bilo je samo višestruko reflektiranje i drugih ličnosti i sasvim stranih oblika. Svi njegovi nazori po kojima je delovao, ideali za koje je bio spreman da umre, reči koje je izgovarao ljubavnici, emocije što su plutale njime, sve od odeće do refleksije, sve je to obična kompilacija, forma koja mu je nametnuta i koju nosi kao svoj krst.

Thursday, July 03, 2014

Dnevnik Borislava Pekića 13. oktobar 1955.

Život na ledu I, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA

13. oktobar 1955.

Problem je u načinu na koji autobiografiju treba pretvoriti u biografiju, a da se pisac ne liši onog religiozno ispovednog osećanja koje jemči iskrenost. Romani se po tipu i dele jedino prema stepenu u kome je taj preobražaj ispunjen. Umetnost na kraju krajeva nije ništa drugo, nego jedna samo-psiho-terapija. Usled toga je upravo neophodno da kraj sve tehničke distancije, pisac zadrži onu istu odgovornost za osećanja svojih ličnosti koju ima za svoja sopstvena.

Umetničko poštenje, međutim nije u potpunosti jedna iskrenost doživljaja nego doživljaj iskrenosti, a to mnogo menja na samoj stvari. Doživljaj iskrenosti je jedna manje više logička, iako formalna kategorija. On implicitno proizvodi autentičnost jednog teksta. Iskrenost doživljaja je međutim nešto što garantuje stvarnost kao takvu, ali ne i njenu umetničku autentičnost.

To je jama u koju su upali, polomivši svoje talente, mnogi pisci među kojima sovjetski pisci nisu poslednji, iako su egzemplarni. x Schlegel ima u jednoj poenti pravo. Istorija se sama po sebi nalazi u protivrečnosti sa apsolutnim, koji je ne-kretanje. U tom slučaju njena protivrečnost sa apsolutnim je i antinomija apsolutnog koje je nepokretno, ali koje se kreće u istoriji sa istorijom. Istorija je protivrečnost apsolutnog duha u sebi.

Ono što je Schlegel uzimao kao izvorno, ono i jeste ne-kretanje. Iz apsolutnog (ne) kretanja ne može spontano nastati nikakav pokret. Tu je Schlegelova zabluda. Ako se, međutim, apsolutno shvati kao nešto pokretno u sebi onda tom kretanju može i mora slediti mir. Pokret ne mora biti zaustavljen da bi postao mirom. On biva iscrpljen. Mir nije zaustavljen nego istrošen pokret. Poteškoća svakog monizma je u traganju za jedinstvom površina.

Nema ničeg površnijeg od prirode. Dokaz njene površnosti je njena raznovrsnost u formama. Ovo se odnosi i na istoriju u meri u kojoj je ona samo oblik energije - kao volje. Istorija nije kategorija energije. Ona je sporedan produkt tihog prodiranja svesti u život. Ona, zato samo ilustruje napore svesti da se izoluje. Istorija se ima prema događanju kao legenda prema svom izvoru. (...)
x
Teorija zadesa: Alternativa - kornjačin oklop, ježeve bodlje, izlučevina tvora i žalac zmije. Daleko od spontane aktivnosti sve su to samo stanja neutralnosti. Postoje dešavanja (u stvari zadešavanja) koji po opštem tipu, takoreći po svojoj eksplicitnoj formi spadaju u red slučajnosti, a ipak su više nego predodređene čitavom kulturno-istorijskom strukturom epohe.

Gubitak slobode, sveden na pravni obrazac znači ravnotežu slobode. Radi se o jednoj atrofiji ličnog, pojedinačnog morala. Moral kao generalna navika prestaje da bude samostvaralački, pa prestaje da bude svaki moral. Zakon je antagonist opredeljenju, jer ga sadrži sobom. Prema tome ako je moral svako opredeljenje, onda je svaki zakon amoralan. howdideuropebecomehome x
Sa Myronom razgovarao o dubokoj promeni recepcije. Stav ljudi prema materiji se menja iz osnova. No takva je kulturna istorija zadnjih nekoliko vekova i zahtevala bi enciklopedijski rad čitavog biroa. Odista niko nema volje da se poput nemačkih gimnazijskih profesora za čitav život zakopa, da bi napisao nekoliko debelih knjižurina neke Uporedne fonetike!

Tuesday, July 01, 2014

ТРИБИНА БОРИСЛАВ ПЕКИЋ: ГОДИНЕ КОЈЕ СУ ПОЈЕЛИ СКАКАВЦИ

Историјски музеј Србије 

"ИЗЛОЖБА "У ИМЕ НАРОДА" 

Трибина Београд, 2. јул 2012. 18,00 h. 

ТРИБИНА БОРИСЛАВ ПЕКИЋ: ГОДИНЕ КОЈЕ СУ ПОЈЕЛИ СКАКАВЦИ 1990-Vojislav-Bca-Budva-01_crop
Програм: ПРЕДСТАВЉАЊЕ

Аудио и филм:
1. цитат "Године које су појели скакавци" и
2. Слике из албума ЉИЉАНА ПЕКИЋ
 Аудио запис:
3. Драги Стojaдинoвић у затвору - постао сам бројка (разговор са Пекићем)

Филм:
4. Борислав Пекић 15 годиан од смрти

 СЛОБОДАН ГАВРИЛОВИЋ, социолог
Проф. др ЈОВИЦА ТРКУЉА, правник
МАРИНКО ВУЧИНИЋ, социолог
Др СРЂАН ЦВЕТКОВИЋ, историчар - Моје дружење са Пекићем