Friday, April 28, 2023

TAMO GDE LOZE PLAČU MLVI deo

 

TAMO GDE LOZE PLAČU MLVI deo, Službeni glasnik

S MRTVIM PLEMENOM MOJIH STVARI

Mislio sam da mi je zemljoopisna karta moje sobe uglavnom poznata. Verovao sam da su mi u tančine poznati njeni izgledi u svako doba dana, čak i tajanstvene neobičnosti kojima se ponekad predaje noću, kad stvari misle da ih niko ne gleda. Osobito njen tajni život. Njeno mrtvilo liči na šumu konzerviranu u nekom zaleđenom pejzažu. Šuma je nepomična, ali mi naslućujemo da živi; osećamo neki čudesan nemir u toj nepokretnosti, pokret bez menjanja položaja, treperenje vazduha, iako je ono nemoguće . . .

Noćas sam se probudio i osetio da nisam sam. Mrtvo pleme mojih stvari disalo je oko mene kao da se sprema na skok ...

Šta smo mi to učinili s materijom da nas toliko

mrzi?

Stvari leže ispred mene, u auri stone lampe, naježene od zime, s licem izlizanim od mog dodira, s ranama koje sam im naneo .. . Ne mire se sa formom u koju su položene kao u grob. Iz tih prinudnih oblika, otisaka proizvoljne ljudske imaginacije, sprema se revolt u kome će propasti naša civilizacija, civilizacija slepih rukotvorina ...

Ležao sam dugo budan, ugasio lampu i mirovao u tmini, uvučen u nju kao u tesnu rukavicu. Razmišljao sam o tome šta smo sve povredili svojom istorijom, šta sve uništili svojim progresom, šta sve oskrnavili svojom antropocentričnom samoživošću. I kad će i kakva kazna doći da sa nama svede račun .. .

Hoćerno li potonuti kao što je potonula Platonova Atlantida, zemlja o kojoj su Solonu sveštenici Saisa pričali čudesa, zabeležena na sferičnim stubovima svojih hramova, da iza sebe jednom drugom čovečanstvu, ili drugoj biološkoj vrsti, ostavimo samo — ružnu uspomenu na Veliki potop ...

Thursday, April 27, 2023

TAMO GDE LOZE PLAČU MLV deo

 

TAMO GDE LOZE PLAČU MLV deo, Službeni glasnik, Copyright © B. Pekić 

REŠENJE 09—1, BR. 4084, OD 23. IV. 1970

 

15. maj. 1970. »Socijalistrčka Republika Srbija. Grad Beograd. Gradski sekretarijat za unutrašnje poslove. Odeljenje za pogranične poslove, putne isprave i strance. 09—1 Br. 4084. 23. IV. 1970. Gradski sekretarijat za unutrašnje poslove grada Beograda, po službenoj dužnosti, a na osnovu člana 42, st. 2 Zakona o putnim ispravama Jugoslovenskih državljana (Službeni list SFRJ broj 53/67) i; člana 202, st. 1, u vezi sa članom 206 Zakona o opštem upravnom postupku (Službeni list SFRJ broj 18/65) donosi

 

REŠENJE

Oduzima se pasoš broj CA—096665 za putovanje u inostranstvo BORISLAVU PEKICU iz Bgd, Prote Mateje 20, izdat od ovog Sekretarijata, dana 9. IV. 1970 godine.

OBRAZLOŽENJE

Ovaj Sekretarijat, na osnovu činjenica i okolnosti utvrđenih u postupku, našao je da su se stekli svi uslovi iz člana 42, st. 1 Zakona o putnim ispravama jugoslovenskih državljana, što znači da su posle izdavanja pasoša nastupili razlozi iz člana 1, st. 1, tačka 6 Zalcona o izmeni Zakona o putnim ispravama jugoslovenskih državljana (Službeni list SFRJ broj 27/69), pa je zbog toga rešeno kao u dispozitivu.. . U smislu člana 18 OZAT, taksa za ovo rešenje nije naplaćena ...«

Uveče u Klubu književnika srećem M. R. Pre neki mi je dan rekao da mu je oduzet pasoš. Bio sam ljut. »Preduzećemo nešto.« Rekao sam. Sad me pita: »Je si li povodom mog pasoša nešto preduzeo?« »Nisam.« Kažem. »Preduzeli su oni. Oduzeli su ga i meni.« ...

 


15. maj. 1970. »Socijalistrčka Republika Srbija. Grad Beograd. Gradski sekretarijat za unutrašnje poslove. Odeljenje za pogranične poslove, putne isprave i strance. 09—1 Br. 4084. 23. IV. 1970. Gradski sekretarijat za unutrašnje poslove grada Beograda, po službenoj dužnosti, a na osnovu člana 42, st. 2 Zakona o putnim ispravama Jugoslovenskih državljana (Službeni list SFRJ broj 53/67) i; člana 202, st. 1, u vezi sa članom 206 Zakona o opštem upravnom postupku (Službeni list SFRJ broj 18/65) donosi

 

REŠENJE

Oduzima se pasoš broj CA—096665 za putovanje u inostranstvo BORISLAVU PEKICU iz Bgd, Prote Mateje 20, izdat od ovog Sekretarijata, dana 9. IV. 1970 godine.

OBRAZLOŽENJE

Ovaj Sekretarijat, na osnovu činjenica i okolnosti utvrđenih u postupku, našao je da su se stekli svi uslovi iz člana 42, st. 1 Zakona o putnim ispravama jugoslovenskih državljana, što znači da su posle izdavanja pasoša nastupili razlozi iz člana 1, st. 1, tačka 6 Zalcona o izmeni Zakona o putnim ispravama jugoslovenskih državljana (Službeni list SFRJ broj 27/69), pa je zbog toga rešeno kao u dispozitivu.. . U smislu člana 18 OZAT, taksa za ovo rešenje nije naplaćena ...«

Uveče u Klubu književnika srećem M. R. Pre neki mi je dan rekao da mu je oduzet pasoš. Bio sam ljut. »Preduzećemo nešto.« Rekao sam. Sad me pita: »Je si li povodom mog pasoša nešto preduzeo?« »Nisam.« Kažem. »Preduzeli su oni. Oduzeli su ga i meni.« ...

 

 

Wednesday, April 26, 2023

TAMO GDE LOZE PLAČU MLIV deo

 

TAMO GDE LOZE PLAČU MLIV deo, Službeni glasnik, Copyright © B. Pekić 

NA NEBESKIM MARGINAMA

Bogovi su uviđavniji prema Grčkoj, nego prema Egiptu, gde se brinu samo za leševe, ili prema Vaviloniji, gde se bave uglavnom vradžbinama. Bogovi ranogrčkog neba u većem su srodstvu s koristoljubivom maštom grčkih pastira nego sa svojim južnim i istočnim srodnicima. Živopisni su kao senke okolskih vatara, presni kao meso koza kojim se ovi hrane, a iznad svega upotrebljivi u ličnom životu svakog Grka. Filosofija se teologije mogla osloboditi samo pod okriljem jednog nebrižljivog neba, s bogovima koji su se više zanimali spletkama, podvođenjem i međusobnim sporovima nego ulivanjem strahopoštovanja ljudima, krojenjem zakona po kojima će živeti i verovati ili davanjem obećanja za neki drugi život.

Oni ništa nisu zabranjivali i ništa dopuštali svim Grcima, samo izabranim od njih. Grci kao rasa nisu za njih postojali. Bavili su se jedino ponekim od Grka, najčešće da mu obljube ženu i dadu mu polubožanske potomke. Behu slikoviti, sebični, niski (ponekad i velikodušni), osvetoljubivi, tašti, a iznad svega skloni posmatranju sveta kao prolazne olimpske igre.

Brojnost božanstava proporcionalno je smanjivala strahopoštovanje prema svakom od njih pojedinačno, brzina s kojom se umnožavahu beše sumnjiva svakom trezvenijem duhu u narodu čuvenom po trezvenosti, neverici i svađalaštvu. Razlike između stanovnika neba i zemlje ne izgledahu više tako velike, ni nepremostive, pa se prvim filosofima učinilo da se ukloniti mogu i na drugi način, ne samo preko preljubničkih postelja. Razmišljanjem o svetu bez bogova, u svakom slučaju, bez bogova s ljudskim potrebama...

Ulivajući pokadkad strah, grčki bogovi nisu mogli da iznude i poštovanje. Svi, razume se, osim Mojre, koja i nije bila božanstvo nego maglovita predstava sveobuhvatnog principa, koji će se kod Anaksimandra artikulisati kao načelo ravnoteže (pravde), i što će u raznovrsnim formama nadživeti Olimp sve do Hegela i savremenog matematičkog misticizma. Mojra, dakle, u suštinii nije bila teološki nego filosofski pojam pre Talesa, pre filosofije ...

Grčka je religija, čak i orfizam, isuviše bila umetnička, da bi uspešno vladala. Religija otvorene ledine, pa zato i svetlih hramova koji su ličili na nastrešnice protiv kiše, a ne na zemaljske zabrane božanstva, kakvi su bili mračni, zatvoreni, tajanstveni egipatski hramovi, religija podložna metamorfozama i improvizacijama, pa stoga i sumnji, sumnji pa zato i ironiji, iromji pa i poricanju, ta je religija više zavisila od vernika, nego vernici od nje. I to je ubilo Olimp u njegovoj homerskoj verziji...

Grčki bogovi nisu tvorci. sveta, oni su, kao i Grci, njegovi osvajači...

Poučno je da je upravo osnivač matematike Samožanin Pitagora, reformišući orfičku doktrinu, osnovao sektu koja je verovala u reinkarnaciju. Od tada je matematika sve do danas u neprestanoj bici za svoju naučnu dušu, (ili za onu drugu — pravu?). Stoga su simpoziumi matematičara prirodni naslednici kultnih skupova starih pitagorejaca, orfičara, koji se nisu odrekli — boba . ..

 

Tuesday, April 25, 2023

TAMO GDE LOZE PLAČU MLIII deo

 

TAMO GDE LOZE PLAČU MLIII deo, Službeni glasnik, Copyright © B. Pekić 

PROTIV PREKRŠILACA JAVNOG REDA?

17. 4., donela je Politika, pod naslovom »Sveže misli«, dopis Z. Žujovića, svog čoveka u Moskvi: ». .. Valja, međutim, reći da članak o kome je reč ima još jedan deo. On se odnosi na 'antisovjetsku paškvilu', kako je nazvan tekst B. Pekića objavljen u beogradskom Ježu.. . Literaturnaja gazeta kaže da su redakciija Ježa i autor inkriminisanog teksta 'reprodukovali svu zamislivu i nezamislivu klevetu na Sovjetski savez', 'da su prikupili sve obavezne atribute antisovjetske propagande', i da su čak pribegli tvrdnjama kakve ne koriste ni 'istančana cionistička piskarala'. Zaključak je da su sada 'neonacisti dobili sledbenike u Jugoslaviji'.

Iz tog teksta koji je, izgleda, napisan u vidu dijaloga s neke međunarodne konferencije, navodi se jedna rečenica kojom druga strana optužuje sovjetsku za interniranje Jevreja ... Najposle se dodaje da se s nekim stvarima ne sme šaliti, (ko se ovde, dođavola šali? — (Primedba B. P.), i kaže da autor napisa u Ježu optužuje Sovjetski Savez zbog podele Nemačke i uzimanja polovine njene teritorije. 'Možda Pekić žali i zbog toga što je Sovjetska armija pomogla narodima Jugoslavije da se oslobode fašističkog jarma?' — zaključuje ovim pitanjem svoj ozbiljni članak B. Svetov u Literaturnoj gazeti

Što se tiče završnog ozbidjnog pitanja B. Svetova, Pekić bi mogao odgovoriti samo jednom rečju ...

Literaturnaja gazeta se nikad nije, a svakako nikad i neće baviti B. Pekićem kao piscem. (jednako kao što nema izgleda da se B. P. ikada bavi Literaturnom gazetom), pa bi se članak B. Svetova i ova beleška u Dnevniku, mogli smatrati njihovim prvim i poslednjiim susretom. Susret je neuspeo, ali je bar kratak.

On me je, međutim, inspirisao, zajedno s jednim drugim, takođe iz Politike, 18.4.1969), na neke takorekuć preventivne mere. (Za slučaj, naime, da se B. Svetov pojavi i u Beogradu.)

Danas sam napisao jedno pismo Upravi Udruženja književnika Srbije:

»18. aprila 1969, Politika je u rubrici »Novi zakoni«, objavila članak pod naslovom »Proliv prekršilaca javnog reda«. Iz njega sam saznao da je Izvršno veće Srbije uputilo Republičkoj skupštini na usvajanje predlog Zakona, po kome će se, ako u ovom obliku bude prihvaćen, pored prosjačenja, skitničenja, prostitucije, alkoholizma i nasilnog ponašanja, prekršajem protiv javnog reda i mira — u kompetenciji sudija za prekršaje, a ne redovnih sudova — smatrati publicistička i književna delatnost, ukoliko prema diskrecionom nahođenju nadležnih organa ispunjava uslove za primenu Zakona. Stav na koji Upravi slcrećem pažnju, prema Politici, glasi:

»Ko govorom, napisom ili na drugi način iznosi ili protura lažne vesti ili tvrdnje kojima izaziva neraspoloženje ili uznemirenje građana, kazniće se novčanom kaznom od 500 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana.« (Podvukao B. P.) Stoga sam slobodan da predložim Upravi da predlog ovog Zakona što pre uzme u razmatranje, i u ime članova Udruženja književnika Srbije prema njemu zauzme javni stav, imajući u vidu posledice koje bi nastale njegovom proizvoljnom primenom. Takođe, koristim priliku da Upravi skrenem pažnju na činjenicu da je, prema vesti Politike ekspresa od 17. aprila o. g., Opštinski javni tužilac Sremske Mitrovice podneo zahtev za vođenje prekršajnog postupka protiv beogradskog književnika B. C., sa obrazloženjem da je ovaj na jednoj književnoj večeri u Sremskoj Mitrovici, prema ličnoj oceni tužioca, preinačujući tekst jednog od sopstvenih, pre nekoliko godina objavljenih, aforizama, naneo uvredu Savezu komunista Jugoslavije.

 Predlažem Upravi Udruženja da u ime zaštite slobode književnog stvaranja uzme u zaštitu svog člana, književnika C., na način koji smatra najefikasnijim. U svakom slučaju, i bez obzira na sredstva koja budu izabrana, smatram nezaobilaznom obavezom Uprave Udruženja da svoj stav i povodom predloga Zakona protiv prekršioca javnog reda, i povodom slučaja književnika C. javno iznese. Ukoliko Uprava nađe da nije merodavna za bilo kakav javni akt, predlažem da se ispita mogućnost saziva Plenuma Udruženja književnika koji bi joj to pravo mogao dati. U nadi da će Uprava Udraženja književnika Srbije izvršiti jednu od dužnosti zbog kojih je izabrana, ostajem sa poštovanjem — Borislav Pekić, Beograd, 23. 4. 1969«.

 

Monday, April 24, 2023

TAMO GDE LOZE PLAČU MLII deo

 

TAMO GDE LOZE PLAČU MLII deo, Službeni glasnik, Copyright © B. Pekić 

ODLUČUJEM DA ODEM NA TIBET

Zlatibor. S Lj. i ćerkom na odmoru. Prijatni trenuci s glumicom R. Đ. i njenim suprugom. Šume, šume, šume. Munjeviti planinski zalasci, kao nestanak svemirske struje, gašenje jedine lampe. Duge samotničke šetnje. Antejski dodir s Majkom zemljom. Svođenje dekadnih računa ...

Vidim svoj život u dekadnim intervalima. Rođen sam godine koja se završavala nulom — 1930. Negde oko 1940, tačnije 1941. — godina više ili manje ne remeti ovu dekadnu simetriju — istorija temeljno menja moj život. Završava se njegov jedini stvarno srećan period. Jedini u kome nisam imao potrebe da biram išta izuzev darova za Božić i rođendan. Druga dekada je jedan neprekidan crni nokturno:

Rat, Okupacija, Oktobar 1944, (godina u kojoj sam bio lišen jednog od najpotresnijih ljudskih osećanja — osećanja oslobođenja, pobede, trijumfa i kad sam spoznao da nesrećnijeg nema od osećanja poraženosti u pobedi), vreme mojih Revolta u Trećoj muškoj, moje »gibanje«, moja »Desna! Desna! Desna!« nasuprot opštoj »Levoj! Levoj! Levoj«, i najzad kavkaska stena opet na prelomu decenija, oko 1950. Ovog puta, međutim, ja biram čin, istorija odmazdu, solidarno ostvarujemo moju sudbinu. Na kraju nove dekade, oko 1960 definitivno se opredeljujem za umetnost, literaturu i javni život, koga, evo, vodim sve do danas, na domaku 1970 ...

Osećam da zarastam u rutinu. Tonem lagano u zemlju; umesto da mi ona služi za kretanje, tek me podupire. Uspeh me korumpira. Navikavam se na naivnost kompromisa. Saživljavam sa realnošću, a kad se ponekad od nje odvojim, za trenutak i nerado, služi mi isključivo kao alibi za moja odustajanja, moje nedorečenosti, moje odsutnosti, za sva moja — pristajanja ...

Osećam da je obraćanje prošlosti za potporu i obnovu snage uzaludno. Uzaludno je moje stalno osvrtanje iza sebe. I ne samo uzaludno. Ono je — ubitačno. Osvrćem se prema prošlosti da bi me inspirisala, oživela, pokrenula, ali me ona zaslepljuje ognjem Sodome i Gomore u ruševinama, i mesto da me oživi i pokrene, kameni me, poput Lotovih žena, u stup soli. Usoljavam se, stvrdnjavam, pretvaram u vlastiti kip ...

Osećam da se još jednom moram vratiti budućnosti, (u kragu vremena, prošlosti koja se nalazi ispred mene) ...

Imam 39 godina. Jednu štampanu lcnjigu. Dve gotove knjige u rukopisu. Dve nezavršene knjige. Nekoliko neizvedenih drama. Nekoliko realizovanih filmskih scenarija, i mnoštvo adaptacija. I, naravno, moje planove, moje šeme, moje kartone u bojama, moja dokumenta. A zatim potpise na protestima, apelima, zahtevima, otvorenim pismima. Jedna jedina reč tamo gde se zahteva desetina hiljada. Jedan novi alibi za stare i stvarne nemuštosti...

Postavljam sebi jasno pitanje: Gde si saznao istinu o Španiji? U Za kim zvona zvone E. Hemingwayja ili iz protestnih pisama evropske liberalne inteligencije? Pitanja ovog modela se ređaju, menja se samo tema i vreme. ..

Razgovaram dugo sa Lj. Znam da i ovog puta mnogo od nje tražim, ali i da bez nje ništa ne mogu da učinim. Znam, takođe, da je to verovatna nepravda prema ćerci, kojoj ću jednim sebičnim postupkom, za ceo život, odrediti sudbinu. Lj. ne pokazuje tek razumevanje. Slične misli i nju muče.

Odlučujemo da za izvesno vreme napustimo zemlju. Lj. bi možda, preko Tehničke pomoći, mogla dobiti neku službu u Africi. Nije nam baš sasvim svejedno gde — računamo na Maroko — ali bi otišli gde god je pošlju . ..

Opet se osećam dobro. Čini mi se da sam ponovo stekao svoju slobodu ...

 

Friday, April 21, 2023

TAMO GDE LOZE PLAČU MLI deo

 

TAMO GDE LOZE PLAČU MLI deo, Službeni glasnik, Copyright © B. Pekić 

SEDAM DANA KOJI SU POTRESLI BEOGRAD (nastavak II ) 

Dvorištem Filosofskog “unterhaltuje” se beogradska crvena džet-elita. Ta “crvena buržoazija”, protiv koje se demonstrira, pljeska studentima s istim oduževljenjem s kojim se prvi red partera u pozorištu smeje žaokama za koje misli da su na tuđ račun upućene ... Crnpurasta diva u belim panatalonama i sa Skarlet o’Hara šeširom (u svim sporovima očevidna većina pristalica Juga, čak i kad je ovaj na severu), svojim erotičnim prisustvom iskazuje slaganje s onima koji bi joj te pantalone svukli, i u stvarnom i u prenosnom smislu. Izvesni političari dolaze ovamo kao što se nedeljom pre podne ide u Zoološki vrt. (Osećam se, naime, da su zveri već u kavezu.)

Prijatna ležernost vlada događajima. Radikalne univerzitetske aule – gde se još uvek nešto zbiva, gde bengalska vatra jeste zamenila onu pravu, ali se to ne vidi – postaju mesta za izlazak uveče. Ide se “kod studenata”, umesto u Operu ili na prijem neke Ambasade, premijeru nekog filma ili na kartanje. Ovde se doduše piće ni jelo ne služi. (Amerikanci bi već u auli instalirali mobilne tezge sa koka-kolom i hamburgerima.) Ali toliko se svako može strpeti. Vreme velikih gladi, koje su dobro poslužili biografiji, prošlo je. Klub je književnika otvoren tih dana do jutra (priznajem, ne retko, i zbog mene) ...

Arhitektonski fakultet. Lj. i ja na galeriji. Unaokolo pobedničko raspoloženje. Pokret je trijumfovao. Tvrdo jezgro igra kolo. Vodi ga dekan, gospodin Anagnosti (mogao bi lako biti jedan od greciziranih, pa slaveniziranih Njegovana.) Igra sjajno, gotovo koreografski. Građanstvo je, očevidno, naučilo nauk. A šta je sa onima koji su tako strasno odbijali da budu građani, onima koji su bili na putu da proklamuju kako je biti građanin isto što i biti mrtav? Oni još nisu mrtvi? Oni igraju skoro isto tako uspešno kao i gospodin Anagnosti[1]. Ne verujem da ću ijednog imati čast videti – pod lipom ...

Jesen. Pada kiša. (Sad više i nije nužna, ali, naravno, ona baš sada lije.) Sređujem isečke iz novina, studentske i gradske štampe, šapilografirane biltene Akcionih odbora, proglase, saopštenja Pokreta, i moje interpolirane komentare. Na posebnu listu izdvajam imena koja se najčešće javljaju. Neke od ljudi lično poznajem, neke ne. Obećavam sebi da ću, kroz jednu deceniju, potražiti sva ta imena i razgovarati sa njima. Pokušaću da ustanovim koliko je vreme izmenilo sliku i smisao događaja, koji su već uzeli idiličan naziv „studentskih gibanja”, ništa manje perverzan od „Praškog proleća“ i drugih eufemizama evropske moralne i političke dekadanse.

 Izdvajam takođe sve što će mi trebati za poslednji susret Arsenija Njegovana, kućevlasnika, sa istorijom. Osećam se svečano kao da sređujem nečiju posthumnu zaostavštinu. Nastojim da to osećanje eliminišem strogom poslovnošću. Pokojnik mi nije bio naročito blizak, od početka sam predviđao brzi kraj, pa ipak sam tužan. Kao da je tamo, u dvorištu Filosofskog fakulteta, ponovo umro jedan deo mene – jedan bolji deo mene – za koji sam mislio da je već davno mrtav ...

Poterajmo kljusinu istoriju! Leva! Leva! Leva! Budimo realni – tražimo nemoguće! Studentski pokret Beogradskog univerziteta, nijednog, uostalom, evropskog „intelektualnog rasadnika“, nije postigao nemoguće. Jer nemoguće ostaje nemoguće, ma koliko se u njega verovalo. No možda je smisao u traženju, ne u dobijanju. Prometejstvo nije u posedovanju vatre, nego u borbi za nju, i u onom vremenu koje se provede prikovan za kavkasku stenu pošto se vatra otela. Orlovi koji kljuju džigericu, kad se sve svrši, ne mogu se izbeći ... Treba se posvetiti razlozima zbog kojih je Hipi-pokret na duh stoleća ostavio neuporedivo dublje i trajnije tragove od ijednog političkog pokreta omladine, zašto je uticaj Hesseove[2] refleksije daleko nadmašio Marcuseovu[3] akciju, zašto je Vodolija pobedila Ariesa?

(„Nijedan mit, nijedan dogmatizam neće moći da opstane suočen sa rezultatima moderne nauke.“ Proklamovao je James Monroe[4]. To je tačno, ali je i verovatno da nijedan naučni rezultat ne može izbeći da se jednom pretvori u mit, i izazove našu neodoljivu žudnju da pogledamo i u one istine što stoje iza njega. A do njih ne vodi – inteligencija. U svakom slučaju, ne samo ona. Potreban je daleko dublji preporod našeh života, jedna stvarna revolucija i izvora i ciljeva da bi se otresli nasleđa koje nas po genetičkim zakonima jedna promašene istorije vodi u smrt vrste.) ...

Šta će uopšte ostati od Juna 1968? Za izvesne učesnike jedna lepa uspomena, o kojoj će se jednom pričati s mešavinom nostalgije i humora, ali i sa izvesnim prezirom koji zaslužuje svaka „ludost mladosti“ (druga prilika za „kritiku svega postojećeg“ steći će se, jamačno, tek sa penzijom, ili ako se pre vremena sedne za neki sto – pod lipom); za druge učesnike, uspomena će možda ostati lepa, ali se o njoj nikad neće govoriti, dok se javno služi na drugim oltarima, ostaće ona za povremene lične i tajne ceremonije; za treću vrstu učesnika uspomena će postati vremenom toliko ružna da će se sasvim izbaciti u zaborav i pripisati nekom – drugom.

Ostaće, naravno, i Arsenijev crni, burski šešir, izgažen na zemlji kod Podvožnjaka. Šta su studenti doneli socijalizmu ne znam, stvar je socijalizma da odabere, ali meni su doneli – roman ... Tragičan susret Arsenija sa istorijom kod Solovkina, postao je 27. marta godine 1941. groteska, a pretvoriće se 3. Juna 1968. u farsu, kao što biva sa svakim ponavljanjem ...

Poput nadgrobne ploče sklapam poklopac kofera nad Junom 1968, otvaram rukopis Hodočašća, na strani 220. pravim krvavocrvenu zvezdicu i pišem:

Upravo sam ovu revolucionarnu poslovnu koncepciju privodio kraju, kad sam svuda oko sebe opazio neko egzaltirano kretanje. Galameći ljudi su hitali svi u jednom smeru, svi prema željezničkom nasipu, prilično udaljenom od mesta na kome sam stajao. Drum je bio zakrčen vatrogasnim cisternama i vojničkim kamionima pod zelenim ciradama. Zapitah jednog koji mi se činio najprisebniji: „Šta se događa, gospodine?“ „Pobuna, čoveče!“ Odgovori ovaj radosno. „Kakva pobuna?“ „Veličanstvena!“ Mon Dieu, pomislih, zar opet? ...

 [1] Dr inž. arh. Petar Dimitrijevič Anagnosti (1909 - 1996), bio je rusko-srpski arhitekta, profesor Arhitektonskog fakulteta u Beogradu. Dvadesetih godina XX veka sa roditeljima emigrirao u Srbiju, gde je proveo ostatak života. Napisao je i udžbenike iz nacrtne geometrije i perspektive koji su se na beogradskom i sarajevskom arhitektonskom fakultetu koristili sve do kraja dvadesetog veka. Projektovao je Internat beogradske bogoslovije na Karaburmi (zajedno sa A. Derokom) i Eparhijski konak u Nišu (zajedno sa A. Derokom). (Prim. prir.)

[2] Hermann Hesse (1877 – 1962) je bio Nemac, švajcarski književnik i slikar. Godine 1946 je dobio Nobelovu nagradu. Njegova najglavnija dela su: Stepski vuk, Sidharta i Igra staklenih perli. Svaki od ovih romana istražuje lično traženje identiteta, samosaznanje i spiritualnost. (Prim. prir.)

[3] Herbert Marcuse (1898 – 1979)N nemački filozof, sociolog i politički teoretičar. Čuven kao „otac nove levice“. Njegove najčuvenije knjige: Eros i civilizacija, Jednodimenzionalni čovek, Estetička dimenzija, i dr. (Prim. prir.)

[4] James Monroe (1758-1831) peti predsednik SAD. Najčuvenija je njegova proklamacija 1823 koja se zvala Monroeva doktrina, u kojoj se tvrdi da Sjedinjene Države neće tolerisati dalju evropsku intervenciju u Americi. (Prim. prir.)

Thursday, April 20, 2023

TAMO GDE LOZE PLAČU ML deo

 TAMO GDE LOZE PLAČU ML deo, Službeni glasnik, Copyright © Borislav Pekić 

SEDAM DANA KOJI SU POTRESLI BEOGRAD (nastavak) 

Sa Lj. na terasi hotela “Slavija”. Jedan od retkih trenutaka kad smo zajedno. Nastojim da stišam njeno oduševljenje. “Letiš, pašćeš.” Kažem. “Više volim da padnem, nego nikad da ne poletim.” Odgovara mi, postiđujući me. Ne pokazujem joj koliko je u pravu, i koliko meni treba napora da joj se u letenju ne pridružim. Objašnjavam joj da je stvar izgubljena, i zašto. Zašto mora biti izgubljena. “Što je onda podržavaš?” Pita ljutito. Pokušavam da budem duhovit. “Baš zato.” Kažem. “Dopadaju mi se stvari bez budućnosti. Volim propadanja. U njima sam u svom elementu.” Ćutimo. Za trenutak se osećamo udaljeni jedno od drugog. Između letača i onih što po zemlji puze nikad nije bilo razumevanja. Prvi su na druge odozgo izdašno pljuvali, a drugi se, poput srvunara, kad letači padnu, skupljaju oko njihovih raskomadanih leševa, da uživaju u krvi i tuve pouke ...

( ) je na Univerzitetu, ali ne učestvuje u onome što se sada već zove Pokretom. “Meni ovo liči na revoluciju.“ Kaže. „A ti znaš kako mi u revolucijama prolazimo.“ Padaju mi na pamet Arsenijevi „krzneni okovratnici“ u Solovkinu, krvava tela u jamama, jedna ideja počinje da se formira ...

Prolazim sam još jednom ceo Arsenijev put od Kosančićevog venca 17 do reke, ali ga sada produžujem prema slavnom Podvožnjaku. Ono što će dokrajčiti Arsenijevo srce, coup de grace istorije nanet njegovom već podrobno načetom duhu, nalazi se ovde već kao uspomena. Crvena zastava, crvene krilatice, crvena krv. I samo Arsenijev zgužvani crni šešir na zemlji ...

Lj. na grudima nosi amblem Crvenog univerziteta „Karl Marks“. Ne kažem ništa, ali mi pravo nije. Podrška je jedno, pripadnost drugo. Pita me zašto i ja ne nosim amblem kad ga imam? Dobijam napad, derem se kako ga ne nosim jer nisam marksist i jer moja boja, ako je uopšte imam, nije crvena, nego bledoružičasta. „Ja sam fosil, Titir, prokleti anarholiberal, za koga ne postoje nikakve proklete objektivne nužnosti. Ja se nužnosti grozim, ja sve nužnosti nabijam na ...

( ) donosi vesti. On je uvek pun novosti. J. B. su izviždali na Pravnom fakultetu. Pokret se radikalnije „zanosi u levo“. Istovremeno i prirodno proklamuje se higijensko odstojanje od svih oblika „stare opozicije“. Radijus ( ) je neverovatan. Liči na mačka u čizmama od sedam milja ...

Sestra mog druga D. Z. ima sina. Treba sa majkom da dođe kod nas. Dečak pita: „Jel’ kod one buržujke?“ Zatim moja čerka pita mene: „Tata, buržuji, jesu li to ljudi bez ičega?“

Sala heroja na Filološkom. Govori pesnikinja M. A. Njena ćerka je u Pokretu. M. A. ima, dakle, ovde i porodične obaveze. No, ne čini se da su samo to. Skojevski iskreno deluju njene reči. Kao da žali za mladošću ... I uopšte, svuda unaokolo šunjaju se starci sa užagrenim očima koje žive svoj drugi život. Politički mrtvaci ustaju iz groba u ovom sumraku reda i poretka, „noći velikog čišćenja duha“, da sa pozajmljenom krvlju žive do sive zore koja se na istoku već nazire ...Na ulici, ispred Filološkog, sa M. R. „Smuvaće ih.“ Kaže ...

Kod šuraka srećem mladog ekonomistu u društvenom usponu. (34 godine?). Crven je od pravedne indignacije. „Zamislite, molim vas, oni su hteli da prodru i u moje Preduzeće!“ (Moje ne zvuči kao naše, zvuči kao njegovo u najklasičnijem smislu.) „Pokušali su da nam podmetnu bombu!“ Pitam ga otkud to zna? „Pročitao sam u novinama.“ Kaže. „Tako?“ Kažem. „Onda to mora biti istina.“ (Taj je čovek završio, ako se ne varam ekonomski ili pravni fakultet, nekog đavola je, uprkos mizernom nivou nastave, ipak morao naučiti, nešto od istorije moralo mu je makar i slučajno u glavu ući, pa ipak su za njega „novine“ sakrosanktne, prvi i poslednji izvor svake istine. „Bilo je u štampi“ počinje zvučati kao da je „bilo u bibliji!.) „Pa ipak“, pitam, „kako to da vi o svemu tome pre novina ništa niste znali?“ „Preduzeće je veliko.“ Kaže zbunjeno. Naravno, mislim, od njegove kancelarije do mesta na kome je posejan eksploziv ima jamačno više od pedeset metara. To, međutim, što do najbliže redakcije novina ima par kilometara ne protivureči ničemu. Naši novinari imaju bolje oči ... Osećam da se uzbuđeni ekonomist, koji je blagodareći našoj štampi srećno izbegao plastikovanje, brine za svoju imovinu. On je već jedan mali, još primitivni Arsenije, koji mesto kuća, možda skuplja lule ili kutije od šibica, ali kojeg njegov posed već počinje posedovati. (Jer posed je mio ma koje vrste bio.) ...

Posle rastanka sa „jedva preživelim ekonomistom“ beležim dijalog ta Hodočašće. Arsenije sa nasipa posmatra obračun milicije sa studentim, držeći da je po sredi napad Komunističke rulje na „kraljevski red i poredak“. Kraj njega je pukovnik u civilu sa artiljerijskim durbinom. Pukovnik: „Viđi marve šta piše: dolje crveni buržuji! A koji su to – crveni buržuji? Da nijesam ja? Što kuću imam?“ Arsenije: (zainteresovano) „Imate kuću?“ Pukovnik: „Eno je tamo. Nalijevo. Ona žuta na dva sprata ...Lijepa je, lijepa, a?“ Arsenije: (skivajući odvratnost) „Prekrasna. Pravi biser.“ Pukovnik: „A ova fukara zamalo da mi je obali. Svu su mi staklad kamenjem porazbijali. Đavolje nije ostalo da valja! Pa sad da pregovaramo? Sve bih ja njih topovima, samo da mi se dadne! ...“

Dvorište FF. Prolaze dani, prolaze reči, prolaze ljudi. da imam svog Nataniela, rekao bih mu: ljudi, Nataniele, prolaze najbrže. Dani nestaju, reči se zaboravljaju, ljudi izumiru ... Kreature s bradom, koja se ne može izbrijati, stalno nešto slikaju. Neko će steći podebele albume anfas i profila ... Vrućina, zapara, neizvesnost. Verujem da Administracija žudi za jednim dobrim pljuskom. Kiša kvasi zanos, dok od njega raskvašenog ne ostane mulj čamotinje. Mulj se, zatim, kupi s ulice, iz slivnika, svuda gde se u povlačenju nataložio, presipa u gotove kalupe i mesi u glinene figure za izloge. Uostalom, ko može deklamovati dok mu voda curi u usta? ...

Pitam se – osećajući se u ovom uzoru zajednice, ljudske unije, sve-pravde, očajnički sam – koliko će od ovih mladića devojaka, tako živa duha danas, i sutra biti duhovno živo? Koliko kad se stomaci žena ispune decom, a glave njihovom budućnošću (koja odnekud uvek mora biti bolja od vlastite prošlosti), koliko kad se stomaci muškaraca ispune žučnim kamencima, šupljikavom jetrom, smetnjama na prostati, a iunad svega sagorevajućom kiselinom, a njihove glave brigom za mesto u sumanutoj trci koja se svuda oko njih vodi za prestižem, ugledom, novcem, moćima, a iznad svega sigurnošću? Koliko će imena s prvih strana novina politički živeti i u narednoj deceniji. (Iskustvo im nije naklonjeno.) Preživljavaju, Nataniele, samo svedoci, pa ponekad ni oni. Samo njihova svedočenja, pa ponekad ni ona ...

Sedim sa ( ) kod „Tranda“. Sami smo pod drvetom, sami pod orvelovskom “lipom”. (Otići “pod lipu” znači za mene izleteti s glavnog koloseka života, biti na neki način “unepostojan”.) Neki to zovu – zglajzavanjem. Drugi – otpadanjem na istorijskim zaokretima. Treći, oni “pod lipom”, preferiraju ponekad izraz – otrežnjenje. Lipa ne pravi razliku. Svi koji su ikada ma zbog čega pali skupljaju se pod nekom lipom. Ova kod „Tranda“ je – moja. Ovde nikad nisam sam. Ponekad svrati neko ko još nije pao, koji će tek pasti, kome se pad na licu vidi kao što se patniku od raka vidi smrt ... ( ) je jako mlad, jako radikalan i jako velikodušan. Ništa mu nije dovoljno slobodno, dovoljno jednako, dovoljno bratski. Svojom savršenošću, jednim sterilizovanim idealizmom igra mi po jetri. Te, mi ćemo ovo, mi ćemo ono. Sve ćemo učiniti.

“Ništa vi nećete učiniti”, kažem najednom, “ososbito ti! Ti, i takvi kao ti, nikada ništa neće učiniti!” Gleda me zapanjeno. To što deli moju lipu, zar mu ne daje pravo da deli i moje osećanje izvanrednosti (on, naime, još ne razlikuje izuzetnost od izuzetosti, on još sanja da je to jedno). “Šta hoćeš time da kažeš?” Pita uvređeno. “Da ti kažem ono što ćete vi učiniti, to hoću.” Nagao sam se preko stola. “Kad sve prođe, dolazićete neko vreme ovamo – pod lipu – da se divite sami sebi i pričate o slavnim vremeni 1968, sedećete sa mnom pod tom lipom, sve dok budem hteo da vas slušam i da vam se divim, a onda ćete jednog dana, kad vam magla tog somnabulog, ali čarobnog juna, spadne sa očiju i kad tim novim, a zapravo drevnim očima sebičnjaka, ugledate svoju generaciju kako ne hvata nikakvu maglu, nego ugodne položaje, vi ćete jednostavno nestati.

Ponovo ću vas sresti kao urednike uglednih izdavačkih kuća, koji će mi, tapšući me po ramenu i gledajući kroz mene kao kroz klozetski prozor, odbijati rukopise, ili me, posle pet godina rada na njima, slati da ih još narednih pet prerađujem i preuspodobljavam onome što je trenutno “zgodno” – jer ovo je, brate, i sam znaš baš sad stvarno krajnje nezgodno – a kad vas budem podsećao, mada ja to neću činiti, ne verujem da ću biti toliko ljut da pređem granice pristojnosti, ako vas, dakle, budem podsetio na naše razgovore pod lipom, nećete se vi sećati ni razgovora, ni lipe, a janzad, dok stignem do vrata vaše kancelarije, ni mene!” (Ovo je suština onoga što sam rekao. U Dnevniku to, naravno, bolje zvuči. U liftu sve stvari zvuče bolje...)

 

Wednesday, April 19, 2023

TAMO GDE LOZE PLAČU MXXXXIX deo

 

TAMO GDE LOZE PLAČU MXXXXIX deo, Službeni glasnik, Copyright © Borislav Pekić 

SEDAM DANA KOJI SU POTRESLI BEOGRAD 

            Juni 3. 1968. Dan vreo, zagušljiv. Sedim na ulici ispred „Složne braće“. Dolazi K[LP1] . L. Uzbuđen je. „Znaš li šta se dešava?“ „Ne, ne znam šta se dešava.“ Kažem ravnodušno, neraspoložen sam, već nekoliko dana vozi se moj Arsenije Njegovan Dvojkom, pored Kalemegdana, uskoro će se vratiti na Kosančićev venac da umre, a ja osećam da roman nemam. (Arsenije je tu, ali nema stvarne priče, „kape“ kako je govorio R. Đ.), da hodočašću nedostaje snažan završni akcenat koji bi dramatski kontrapunktirao viđenju sa Simonidom i dokrajčio njegovo srce. „Šta se dešava?“ Pitam. „Studenti idu na Beograd.“ Ne shvatam odmah domašaj ove vesti, još uvek sam sa Arsenijem u prokletom tramvaju koji ga vodi na reku, pa odmah zatim Malim stepenicama kući, a da sem nekoliko uspomena – što ih je mogao imati i tamo, u svojoj sobi, sedeći s dogledom kraj prozora – da sem tih uspomena ništa nije doživeo, i da zbog njih, ako samo one ostanu, ni sada, posle dvadesetsedam godina, nije morao izlaziti...

Protestu zbog događaja u Poljskoj, pismima podrške češkom proleću, pridružujem sada i intenzivno potpisivanje za studente. Nalazim se u euforiji potpisivanja – pisanje u međuvremenu potpuno obustavljam, ostavljajući starog Arsenija da kunja u Dvojci – potpisujem sve što mi bilo ko ponudi... S grupom ad hock sakupljenih pisaca najpre opet nešto potpisujem, a zatim s njima odlazim na Filosofski fakultet. Prizor u unutrašnjem dvorištu je impresivan. Podseća na Konvent u vreme Francuske revolucije. Govori se mnogo i jasno. Zahteva se takođe mnogo, ali manje jasno. I od nas neko treba da govori. Guramo napred B. M. Besedi dobro i kratko...

Celo pre podne provodim između Francuske 7 i Filosofskog fakulteta, redakcije Književnih novina i Akcionog odbora studenata. Pripremamo broj lista koji će jedini doneti i ono što o 3. i 4. junu sami studenti imaju da kažu. Sa mnom je i R. S. Agilan je i neumoran. U Redakciji radi D. P. Atmosfera je napeta, puna iščekivanja. Ja ništa ne očekujem. Svestan sam potpuno besmislenosti svega što se događa, ali se ne odupirem plimi. Prijatno je biti nošen nekuda. Ni kuda nije važno. Uvek se, ionako, na isto mesto stiže... U dvorištu FF razgovaram sa profesorom M. Ž. o mom rođaku, takođe profesoru univerziteta, Z. D. „On je izgubljen slučaj.“ Kaže Ž. Ne znam koliko je Z. D. izgubljen, ali znam da će M. Ž. to vrlo uskoro biti... Od profesora mi se najviše sviđa Lj. T. Prema mom profesoru logike M. M., od koga sam naučio da dijalektiku treba obožavati, ali se formalne logike držati, gajim podozrivost. Slobodoumnost bazirana na verovanju u objektivne istorijske nužnosti nužnosti sasvim mi je strana...

Jedva dolazim kući. Tamo me čeka supruga Lj. Radi na Arhitektonskom fakultetu i sva je u vatri „mladoturskog zanosa“. Ni kod kuće, dakle, nema odmora. I tamo je u toku permanentan miting. Vraćam se na FF...

Sve činim da prema događajima zadržim izvesno rastojanje. Ne znam pripada li ono piscu ili čoveku. I prljavim se trikovima služim. U prvom redu sarkazmom. Ne širim oko sebe defetizam, toliko daleko ne idem (osim pred Lj., čiji me bezrezervni entuzijazam nervira), defetizam je za unutrašnju upotrebu, ruku pod ruku sa urođenom skepsom pokušava da obuzda moje emocije koje se sasvim negrađanski, ne-njegovanski ponašaju. Ponašaju se kao da ih se sve to što se događa stvarno tiče. (Dok bi moralo da me se ne tiče, prirodno bi bilo da me se ne tiče, pogotovu nipošto toliko da igram neku vrstu kurira „levih ideja“ između Studentskog trga i Francuske 7.) ... Kad god se od tih mladih ljudi udaljim ma i korak, smesta ostarim, smesta upadam u rutinu skepse i duhovnog konformizma. Kad god sam sa njima – mlad sam i sasvim lud... Ono čega nikako ne mogu da se oslobodim je izvestan smisao za smešno, za paradoks, za naličje uzvišenosti. Vređa me što me stvari nasmejavaju i kad su najozbiljnije. Ali u svemu, ispod monolitnosti zanosa, ima nečeg neskladnog, nečeg grotesknog. (Bilo bi vredno spoznati šta je to.) ...

U dvorištu FF upoznajem se sa D. M. Imamo slična iskustva, ali na različitim stranama. Ima topao osmeh čoveka koji je patio. Privlači me. I on i njegova literatura... Peva se Internacionala. Sedi se na zemlji i peva Internacionala[LP2] . U daljini, između dve devojačke kose blista se ćela M. G. Peva Internacionalu [LP3] kao da mu je u detinjstvu bila uspavanka. (Hoće li i to priznati svom ispovedniku?) Iza mene je D. K. sjajnih očiju i razbarušene kose. Posmatra studentkinje. „Sad ih treba hvatati.“ Kaže. „Sad ne znaju šta čine.“ Svetogrđe smanjuje gotovo nepodnošljivu napetost... S. Ž. recituje Büchnerovog[1][LP4]  Robespierrea. Kočije izobilja i tako dalje. Iskreniji je i bolji nego na pozornici. Ovde veruje u ono što kaže. Ovde su, uostalom, mora verovati u ono što se kaže, ili ćutati. Laž se odmah prepoznaje. (Ne znam kako se provodi. Nikakvo nasilje još nisam video.) Samo, koliko će ta čistota trajati? Ma koliko traje, trajala je...

Redovno slušam predvečernje sokratovske dijaloge N. M. sa njegovim učenicima u logici, Bajecom, Zatezalom i našom štampom. Premda mu sagovornici nisu ravni, njegova retorika ne živi samo od te neravnopravnosti, ona se uzdiže iznad povoda, postaje kompendijum zdravog razuma. Iznenađen sam manje njegovim analitičkim darom, visokom intelektualnom koncentracijom, artikulisanošću, veštinom da beznačajne simptome generalizuje u načela koja inspirišu, pa ni priličnom, ali bestrasnom ujedljivošću – svim tim osobinama raspolagao je, naravno u začetku, N. M. još u Trećoj muškoj, koju smo prolazili u istom odeljenju – a više njegovom spremnošću da se, uprkos svojoj rezervisanoj prirodi i uzdržanosti, nečemu u potpunosti preda...

 [1] Georg Büchner (1813–1837), nemački pisac drama i proze, izrazito politički aktivan. Njegov kratak život obeležen je buntovničkom borbom za ljudska prava siromašnih. Bihner, prvi put u istoriji književnosti, na scenu ubacuje autentične proletere poput Vojčeka. Dela: Dantonova smrt, nedovršena drama Vojček, proza Leonice i Lena.


 [LP1]treba da stoji slovo – Ž.

 [LP2]italik

 [LP3]italik

 [LP4]odnosi se na fusnotu gde ispraviti i dati ime kao u originalu