Friday, January 30, 2015

Dnevnik Borislava Pekića 29. januar 1959.

Život na ledu, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić 

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA 

Četvrtak, 29. januar 1959. 

Simon Kirenski 

Biografski podaci. Ko je Simon Kirenski? Poreklo, zanimanje, kulturni nivo? Porodica? Položaj u društvu? Duševni život?

Simonov apsurd. Simonova sloboda iscrpljuje se u služenju sudbini. (On kao da je predodređen da ponese krst? Ali: da li i da na njega umesto Mesije bude i raspet?) Tek na krstu spoznaje Simon svoj apsurd. Stav prema njemu: mirenje i saradnja sa sudbinom. (Simon ne saopštava svoju tajnu.)

Simonovo pitanje koje ga goni u blizinu Hrista: „Da li je ovaj čovek Bog?“ Simonov prvi moto: „Ovaj čovek nije Bog“. Drugi potonji moto: „Da li je ovaj čovek Bog?“ Moto na krstu: „Ovaj čovek mora da bude Bog“. theimmigrationchip

O Hristu sluša Simon posredno preko svog Mesijom opčaranog sina Rufa, zatim od Petra (Kife) Joninog, sa kojim se upoznaje; od Kajife; od isceljenih ; od Jude. (Ovo je naročito važno: Simon se sreće sa Judom posle osude Hrista, i pre nego što je Juda, prema Bibliji, izvršio samoubistvo.) O Hristu sluša on od Mesijine majke i brata Jakova; od Marije Magdalene; od jednog prokuratorovog sekretara koji je izvesno vreme prisustvovao razgovoru između Pilata i Isusa.


(Centralna tačka mita o Hristu: razgovor u četiri oka sa Pilatom?) O Hristu sluša on od jednog jerusalemskog prosjaka koji je preko svoje volje bio isceljen i tako osuđen na ropski rad. (Srdita razmišljanja jednog sionskog prosjaka.)

Neposredno: dočekuje Hrista koji ulazi u Jerusalim na magarcu; prisustvuje izgredu u hramu; osluškuje bilo ljudi; posmatra jedno Mesijino čudo; prisustvuje Isusovom hapšenju u Genzamanskom vrtu, jer slučajno doznavši za Judinu izdaju, hita da spase sina Rufa; prisustvuje javnom suđenju; prvi lični razgovor sa Hristom u tamnici?

No comments: