Wednesday, July 15, 2015

Dnevnik Borislava Pekića 20. april 1983. godine
Život na ledu, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA

Sreda, 20. april 1983. godine

Svet kao eksperiment i njegova zamorčad

Svet kao eksperiment. U Besnilu sam, negde u prvoj petini, zapisao razmišljanje lekara Luke Komarowskog. Ono glasi:

200354137-001

„(...) Zašto da ne? U naročitoj laboratoriji neogranične eksperimentalne populacije, beskonačnih mogućnosti za biohemijske kombinacije? Jednoj Zemlji, na primer? Ljudske predstave o Zemlji, čak i posle mirenja sa solarnom teorijom, nepopravljivo su pompezne. Ljudske predstave o kosmosu neizlečivo antropocentrične. Koliko su, u međuvremenu, istinite? 

Da li je, uistinu jedino čoveku, s njegovom besmrtnom dušom, dato i pravo da eksperimentiše s drugim živim bićima? Da li uistinu, jedino on može, sme, ume, svoje istine saznavati putem patnje, nesreće, umiranja drugih? Jedino on u tzv. 1aboratorijama imati krvave žrtvenike svoje žeđi za saznavanjem? 


Zar i čovekova Zemlja ne bi mogla biti tek nečija laboratorija, ljudi nečije eksperimentalne životinje, na kojima neka napredna civilizacija, s humanom ravnodušnošću prema životu, testira svoje intergalaktičke insekticide, a visokosisarska ih populacija ovde dole u agoniji doživljava kao sve strašnije bolesti. Naravno da bi to Zemlja mogla biti. 

Da bi ljudi to mogli biti. Jer, što je u Sunčevom sistemu čovek, u drugome može biti insekt. Insekt progonjen ovde, može biti gospodarska rasa negde drugde. Ekologija ne poznaje univerzalno prvenstvo, a biologija nikome ne priznaje pravo da večno bude u vrhu života. To bi na razuman način objasnilo uništavajuće epidemije, tumačene dosad spontanostima nepoznatog mehanizma. 

I Mojsijeve biblijske pošasti, i Crnu smrt, kugu od 1347, koja je do 1350, samo za tri godine eksperimentisanja bacilom Pasteurel la Pestis odnela trećinu Evropljana, četrdesetak miliona ljudskih zamoraca, podleglih ekstrastelarnoj inokulaciji španskom influencom ranih dvadesetih ovog stoleća, laboratorijsku regularnost kineskih epidemija, vulkanske provale smrtonosnih infekcija među kičmenjacima, pa, žašto ne, i tri bolesnice na aerodromu Heathrow.

 Jasne bi postale propasti Atlantisa, drevnih mediteranskih civilizacija, Astečke imperije i s naučnom preciznošću mogli bi se predvideti završeci savremenih kultura, kao što se u minut može predskazati sudbina laboratorijskih životinja koje su nadživele eksperimentalnu svrhu. Luke se nasmešio bez radosti. 

Mogao je čuti kako se njemu sličnoj sentimetalnoj budali koja se protivi vivisekciji, i tamo, s one strane Mlečnog puta, odgovara: ’Za ime Boga, čemu tolika buka, pa to su dole samo ljudi.’ (...)“

To stanovište je optimistično. Ono pretpostavlja da postoji viša inteligencija koja s nama eksperimentiše i koja od toga ima izvesne koristi. Ali zamislimo da takve više inteligencije nema. Zamislimo da smo mi u odnosu na stalno promenljive uslove opstanka prosto zamorčad iz čijeg ponašanja, nažalost, nikakva viša istraživačka inteligencija ne izvlači nikakve zaključke. Da smo mi jedan prirodan, ali nekoristan eksperimenat. 

Besmisao koja se igra smislom. Izlaz bi naravno bio u racionalističkoj filosofiji, po kojoj mi eksperimentišemo sami sobom da bismo doveli do progresa. Taj izlaz je sumnjiv, eksperimenti ne daju dobre rezultate i ma koliko se trudili da u naše eksperimentalne procese sa samim sobom i sa svetom u kome živimo unesemo neki red, cilj toga reda se ne vidi.No comments: