Monday, April 20, 2015

Dnevnik Borislava Pekića o Simfoniji eroici 1964-VI deo

Život na ledu, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić 

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA 

Dnevnik o Simfoniji eroici 1964-VI deo 

#27) Glagolski oblik 

Jedna moguća varijanta.

 Sva tri stava koriste kao dominantan glagolski oblik prezent. Samo u Finalu imamo prošlo vreme u jednom od njegovih mogućih oblika. Time bi se vremenski udaljeni događaji učinili savremenim, a u Finalu bi se putem prošlog vremena izvršilo konačno apstrahovanje i ujedinjenje sve tri kolone iz prethodnih stavova. Na samom kraju finala u poslednjem stavu upotrebiti futur. To zapravo mora biti čitava jedna himna. failureisnotanoption

#28) Duh stava

Kakav duh vlada stavovima: emotivni, racionalni (intelektualistički) ili nagonski? Čini se da bi u prvom stavu trebalo da preovladava racionalan duh, u drugom emotivan, a u trećem nagonski. To se doduše ne bi slagalo sa drugom varijantom dužina rečenica, jer bi u drugom stavu monotonost sintaktička bila u izvesnom protivurečju sa emotivnim duhom koji taj stav treba da inspiriše.

No comments: