Tuesday, April 07, 2015

Dnevnik Borislava Pekića Komentari III-XIX deo

Život na ledu, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić 

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA 

Komentari Simfonije eroice III-XIX deo 

Priča o Irodu. (Ispitati njeno značenje po mitu o Irodu: prema Bibliji on je zatvorio Jovana samo zato što mu je ovaj branio da uzme za ženu Irodijadu svoga brata Filipa. Da bi uklonila Jovana, Irodijada pošlje Salomu svoju kćer da igra pred carem koji, oduševljen njenom igrom, obeća joj sve što želi. Prema nagovoru majke ona zatraži Jovanovu glavu i dobi je.)

„I reče im: zaista vam kažem, ako se ne povratite i ne budete kao đeca, ne ćete ući u carstvo nebesko.“

„Jer vam kažem zaista: štogod svežete na zemlji biće svezano na nebu, i štogod razdriješite na zemlji biće razdriješeno na nebu.“

„A ovo je sve bilo da se zbude što je kazao prorok govoreći: Kažite kćeri Sionovoj: evo car tvoj ide tebi krotak, i jaše na magarcu, i magaretu sinu magaričinu.“

„A kad se sabraše fariseji, upita ih Isus govoreći: šta mislite za Hrista, čiji je sin? Rekoše mu: Davidov. Reče im: kako dakle David njega duhom naziva Gospodom govoreći: Reće Gospod Gospodu mojemu: sjedi meni s desne strane, dok položim neprijatelje tvoje podnožje nogama tvojima? Kad dakle David naziva njega Gospodom, kako mu je sin?“

„I vi dopunite mjeru otaca svojijeh.“

„Stražite dakle, jer ne znate u koji će čas doći Gospod vaš. Ali ovo znajte: kad bi znao domaćin u koje će vrijeme doći lupež, čuvao bi i ne bi dao potkopati kuće svoje. Zato i vi budite gotovi; jer u koji čas ne mislite, doći će sin čovječij.“

„Znate da će do dva dana biti pasha, i sina čovječijega predaće da se razapne. (...) Tada jedan od dvanaestorice, po imenu Juda Iskariotski, (...)“ (o tome dalje u mitu o Judi, kao i o Tajnoj večeri.) „I uzevši Petra i oba sina Zevedejeva zabrinu se i poće tužiti. Tada reče im Isus: žalosna je duša moja do smrti; počekajte ovđe, i stražite sa mnom. I otišavši malo pade na lice svoje moleći se i govoreći: Oče moj! Ako je moguće da me mioiđe čaša ova; ali opet ne kako ja hoću nego kako ti.“ (Ovo Isus ponovi tri puta.)

O hapšenju Isusa videti u mitu o Judi: „I gle, jedan od onijeh što bijahu sa Isusom mašivši se rukom izvadi nož svoj te udari slugu poglavara svešteničkoga, i odsječe mu uho. (...) A ovo sve bi da se zbudu pisma proročka. Tada učenici svi ostaviše ga i pobjegoše.“

„A glavari sveštenički i starješine i sav sabor tražahu lažna svjedočanstva na Isusa da bi ga ubili; (...) Najposlije dođoše dva lažna svjedoka, i rekoše: on je kazao: Ja mogu razvaliti crkvu Božju i za tri dana i načiniti je. I ustavši poglavar sveštenički reče mu: zar ništa ne odgovaraš što ovi na tebe svjedoče? A Isus mučaše. (...) Šta mislite? A oni odgovarajući rekoše: zaslužio je smrt. Tada pljunuše mu u lice, i udariše ga po licu, (...)“ hurricane_katrina_aftermath_st_ritas_nur
„I svezavši ga odvedoše, i predaše ga Pontiju Pilatu sudiji. (...) Tada reče mu Pilat: čuješ li šta na tebe svjedoče? I ne odgovori mu ni na jednu riječ tako da se sudija divljaše vrlo. (...) A kad sjeđaše u sudu, poruči mu žena njegova govoreći: nemoj se ti ništa miješati u sud toga pravednika, jer sam danas u snu mnogo postradala njega radi. (...)

A kad viđe Pilat da ništa ne pomaže nego još veća buna biva, uze vodu te umi ruke pred narodom govoreći: Ja nijesam kriv u krvi ovoga pravednika: vi ćete viđjeti. (...) Tada raspeše s njim dva hajduka, jednog s desne a jednog s lijeve strane. (...) A oko devetoga sahata povika Isus (...) Bože moj! Bože moj! Zašto si me ostavio?


„I rekoše: gospodaru! mi se opomenusmo da ovaj laža kaza još za života: poslije tri dana ustaću. Za to zapovjedi da se utvrdi grob do trećeg dana da ne dođu kako učenici njegovi noću i da ga ne ukradu i ne kažu narodu: usta iz mrtvijeh; i biće posljednja prevara gora od prve. Reće im Pilat: evo vam straže, pa idite te utvrdite kako znate. A oni otišavši sa stražom utvrdiše grob, i zapečatiše kamen. (...) I od straha njegova uzdrktaše se stražari, i postadoše kao mrtvi. (...)“

 „A jedanaest učenika (...) i kad ga viđeše, pokloniše mu se; a jedan posumnjaše.“

„Eto i Jelisaveta tvoja tetka, i ona zatrudnje sinom u starosti svojoj, (...).“

„A Pilat čuvši za Galileju zapita: zar je on Galilejac? I razumjevši da je iz područja Irodova posla ga Irodu, koji također bijaše u Jerusalimu onijeh dana. I Irod viđevši Isusa bi mu vrlo milo, jer je odavno željeo da ga vidi, jer je mnogo slušao za njega, i nadaše da će vidjeti od njega kakvo čudo. I pita ga mnogo koje za što; ali mu on ništa ne odgovori. (...) A Irod osramotivši ga (...) posla ga natrag Pilatu.“

„A jedan od obješenih zločinaca huljaše na njega govoreći: Ako si ti Hristos pomozi sebi i nama. (...) A drugi (...) Opomeni me se, Gospode! Kad dođeš u carstvo svoje.“ 

 „I ne trebaše mu da ko svjedoči za čovjeka; jer saznadijaše šta biješe u čovjeku.“

 „I reče mu Natanailo: iz Nazareta može li biti što dobro? (...)“

„I kad nesta vina, reče mati Isusova njemu: nemaju vina. Isus joj reče: Što je meni do tebe ženo? Još nije došao moj čas.“ 

Ja sam vrata; ko uđe kroza me spašće se, i ući će i izići će, i pašu će naći.“

Ovce moje sluđaju glas moj, i ja poznajem njih, i za mnom idu. I ja ću im dati život vječni, nikad neće izginuti, i niko ih neće oteti iz ruke moje.“

No comments: