Thursday, April 09, 2015

Dnevnik Borislava Pekića Komentari III-XXI deo

Život na ledu, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić 

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA 

Komentari Simfonije eroice III-XXI deo 

#210) Uopšte uzev ova shema je tek neka vrsta nacrta koja ima da obeleži približne granice između mitova; stvarno ove granice ne postoje. Davidov mit se stvarno ponavlja u Isusovom životu posle vaskrsenja. Isusov život posle vaskrsenja odgovara mitu koga je David izvršio tek u jednoj unutrašnjoj realizaciji.

Mit Adamov je unutrašnja strana mita o Mesiji i obrnuto, kao što je adaptacija samo unutrašnja strana pojma identifikacije. Što se tiče mita o Judi već iz njegove funkcije proizilazi da je on neodstranjivi deo - epizoda Mesijinog mita. Manje ili više mit o Mesiji obuhvata sve spomenute mitove i iz njih biva proizveden.

 #211) Čini mi se da postoji neko osobeno srodstvo između Jude i Adama, neko srodstvo čiju pravu prirodu jedva da nazirem. Još manje imam predstavu o tome kako je, iza spoljneg lika mita, izraziti. Možda bi Adam trebalo da bude otac Judin (biblijski Simon). Tada bi Judina izdaja bila dublje mitski motivisana.

 #212) Dvoizvesnost mitova. Fabula mita može ostati ista, pa da se njihov smisao promeni promenom tumačenja. Nalazim da je mit o Davidu zbog svoje dvostruke realizacije (u Davidu kroz unutrašnju i u Isusu kroz spoljnu realnost) pogodan da se dokaže ova teza. David izvršuje svoj mit u njegovom religiozno-humanom tumačenju, koje sugerira tekst Starog zaveta.

Isus = Mesija (čije je poreklo u Davidu i koji Davidov polusan transkribuje u realnost posle vaskrsenja) izvršuje taj isti mit samo prelomljen kroz jednu „nehumanu“ membranu (moja korektura u tumačenju mita o Davidu). Ista fabula se u romanu ponavlja dva puta: jednom nagoveštena, košmarna kod Davida, drugi put kao Isusovo dešavanje posle vaskrsenja.

 #213) Glavne i epizodne ličnosti mitova o Davidu, Judi, Hristu i Adamu.

I. Mit o Davidu: 
Jesej = Davidov otac.
Elijav = Davidov brat koji ga besno grdi što je iz puste radoznalosti ostavio stado oca svog i došao da gleda bitku sa Filistejcima.

Saul = prvi izrailjski car.
Samuilo = izrailjski prvosveštenik, naslednik Mojsijeve funkcije svetovnog i verskog poglavara. Golijat iz Gata = protivnik Davidov u bici sa Filistejcima.
Mihala = prva žena Davidova, kći cara Saula. hirsiali
 Jonatan = sin Saulov, pobratim Davidov (poginuo u odsudnoj bici sa Filistejcima prema tekstu Knjige Samuilove; ubijen od plaćenog Amalika, koga je poslao David prema mojoj verziji).

Nov = sveštenik koji je dao hranu (posvećene hlebove) Davudu pri njegovom bekstvu od Saula i koji je zato od cara bio kažnjen smrću.
Ahinoama = druga žena Davidova.
Faltije Laisov = drugi muž Mihale kome je dade Saul posle Davidovog bekstva.


Doik Idumejac = starešina Saulovih pastira koji je prokazao novskog sveštenika Ahimelaha da je odbeglom Davidu dao hranu i zaplenjeni mač Golijata iz Gata.
Ahis = car gatski kome prebeže David usled Saulovih progona (Filistejac).
 Naval = pastir i vlasnik stoke koju je boraveći u planini David štitio, pa mu je to Naval vratio nezahvalnošću: teranjem Davidovih slugu iz svoje kuće (biblijsko tumačenje).

Avigeja = najpre Navalova žena, a onda druga žena Davidova. (Ovde se jasno može uočiti dvoizvesnost mita.)
Avisej = prijatelj i jedan od četovođa Davidovih.
Joav = Avisejev brat i pristalica Davidovog doma.
 Amalik = čovek koji je prema Bibliji doneo Davidu vest o pogibiji Saula i njegova tri sina, kao i znake carske počasti: grivne i venac (prema mojoj verziji plaćenik Davidov koji je ubio Saula i ukrao mu znake carske počasti).

Isvostej = Saulov sin koji je jedini preživeo pokolj Saulovog doma i sa kojim se David borio o izrailjsko carstvo.
Avenir = Isvostejev vojvoda i prijatelj Saulove kuće koji se radi jedne devojke posvađao sa Isvostejem i hteo da pređe na Davidovi stranu.

II. Mit o Adamu:
Adam = prvi čovek.
Eva = prva žena.
Kajin = njihov sin, zemljoradnik, koji je ubio svog brata Avelja.
Avelj = njihov sin, brat Kajinov.

III. Mit o Judi:
 Juda Iskariotski = jedan od dvanaestorice apostola, sin Simonov, (u mojoj verziji identičan sa Adamovim sinom Kajinom) koji izdade Hrista.

IV. Mit o Isusu:
Josif = Hristov otac iz porodice Davida i Adama, drvodelja.
Marija = Hristova majka (prvo u tumačenju njenog začeća može se videti razlika između biblijskog teksta i mog komentara).
 Jelisaveta = majka Jovana krstitelja i rođaka Hristove majke Marije.
Mudraci sa Istoka = ljudi koji prevariše Iroda i prvi se pokloniše Isusu.

Irod = judejski car.
 Irodijada = žena njegovog umrlog brata Filipa.
Saloma = njena kći iz braka sa Filipom.
Petar Simon = prvi Hristov učenik.
Jakov = Isusov brat.
Mateja = najpre carinik, a onda jedan od apostola.

Ahasfer = čovek koji je proklet da večito luta bez odmora po svetu, zato što je odbio da dopusti Hristu da prilikom hoda na Golgotu odmori se na pragu njegove kuće.
Dva lažna svedoka protivu Isusa.
Kajafa = prvosveštenik judejski.
Ana = crkveni poglavar.

Pontije Pilat = prokonzul rimski u Jerusalimu.
 Toma Blizanac = apostol koji nije verovao da je Isus vaskrsao, sve dok se pipanjem njegovih rana nije u to uverio.
Pilatova žena.
Dva razbojnika između kojih je Isus raspet na krstu.

No comments: