Tuesday, June 02, 2015

Dnevnik Borislava Pekića 23. mart 1983. godine (nastavak)

Život na ledu, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić 

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA 

Sreda, 23. mart 1983. godine (nastavak) 

Izvodi iz pisma Mirjane Anđelković (s komentarom)

Danas sam dobio jedno pismo iz Novog Sađa datirano 11. marta 1983. i pisano od Mirjane Anđelković, profesora s radom u Narodnoj biblioteci, koja se očevidno bavi studijama mojih knjiga.

Pismo je vrlo ljubazno, ali ja ću se ovde zadržati na jednom problemu, problemu vremena koji nju interesuje u mojim knjigama i na jednoj čudnoj slučajnosti da ovo pismo dobijem upravo onda kada sam duboko u tom pitanju, pišući naročito sedmu knjigu Zlatnog runa gde pokušavam da to pitanje vremena tretirano kroz čitavo Zlatno runo svedem zajedno s ključem u jedan opšti ontološki zaključak. Ja ću navesti ovde samo nekoliko citata iz tog pisma. betrayal_of_jesus
Ona kaže:

„(...) Tako se produbljivao moj interes toliko da sam ga uobličila iz svog magistarskog rada koji radim na postdiplomskom studiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. (...)“

Prethodno je ona, to vidim iz uvoda, ovu temu predložila Predragu Palavestri i on je smatrao da je dobro izabrana i ohrabrio je da o tome piše. Ona dalje nastavlja:

„ (...) Moja tema je iz oblasti teorije književnosti i glasi ’Problem vremena u romanesknoj prozi Borislava Pekića’. Zasada se moj rad odvija u okvirima teza:


1. ’Vreme kao fizička, filozofska i psihološka kategorija’.
2. ’Fenomenalno vreme’. Vreme u književno-umetničkom delu. Antičko, srednjovekovno i moderno shvatanje vremena u književnom delu. Moderna proučavanja ovog prob1ema u nauci o književnosti.
3. Elementi koji omogućavaju zapažanje ovog fenomena u prozi Borislava Pekića.
4. Koje perspektive vremena nudi delo Borislava Pekića.

5. Odnos vreme – prostor, odnos siže – fabula u strukturi koju sugeriše vreme.
6. Pamćenje i ’retencija’.
7. Čitaočevo vreme, faze čitanja, faze postčitanja.
8. Problem vremena i njegov uticaj na strukturu dela.
9. Filozofsko-psihološke perspektive vremena.

10. Filozofska dimenzija vremena, beskonačnost i njene mogućnosti.
11. Kompozicija dela i njen odnos prema vremenskoj perspektivi.
12. Jedinstven vremenski okvir i postupak u njegovom ostvarivanju u delu Borislava Pekića. (...)“

Mislim da su ovde za mene od interesa ove poslednje četiri tačke: filosofsko-psihološke perspektive vremena, filosofska dimenzija vremena, kompozicija i vreme i jednistven vremenski okvir. To su naročito stvari koje me sad interesuju. Da, ima još i tačka 13, to je:

„Glagol u konkretizaciji vremenske perspektive“, što je takođe za mene od interesa.

Moram reći da pored zadovoljstva što vidim da moj rad budi ozbiljniji jedan interes u naučnim krugovima, postoji jedna znatiželja, jer sam duboko uveren da ne samo da mlada Anđelkovićeva može nešto da nauči o mom shvatanju vremena, verovatno ja mogu od nje da naučim nešto o tome kako drugi gledaju na moje shvatanje vremena, odnosno kako tumače moje shvatanje vremena, ukoliko ga i kako u knjigama vide. Ima još jedan citat koji bih naveo. Ona kaže:

„(...) Do sada sam razmišljajući o Vašem delu pokušala da dokučim Vaš postupak u realizaciji umetničkog doživljaja dela u kome i vreme čini deo. Uverena sam da je vreme ona tačka oslonca oko koje se plete bogatstvo estetskog doživljaja, koje nudi Vaša knjiga, dozvoljavajući komunikaciju na višem nivou. (...) “

Mislim da je ovde sasvim u pravu. Najzad ona kaže:

„(...) Takođe Vas molim ako imate malo vremena i ako smatrate za korisno da mi napišete nekoliko reči o svom shvatanju hronotopa, kako kaže Bahtin , a ja sam slobodna da upotrebim taj termin, jer mislim da odgovara ideji vremena, prostora u Vašem delu. Kako se kao stvaralac nosite s idejom vremena i šta tu smatrate bitnim? (...) “

Mislim da ću morati da pronađem nešto vremena da zasada Anđelkovićki odgovorim, obećam naime da ću joj pomoći, pa da eventualno upriličim s njom jedan sastanak u Beogradu ukoliko ona svoju tezu dotle ne završi, u šta, kako po pismu vidim, sumnja i sama. A da joj pomognem u prvom redu nekim izvodima iz svojih dnevnika, iz svojih beležaka o Zlatnom runu, jer upravo tamo se ja bavim pitanjima vremena na teoretskom planu.

No comments: