Monday, September 28, 2020

Život na ledu L85 deo

 

Život na ledu L85 deo, Službeni glasnik, Copyright © Borislav Pekić

Sreda, 20. 4. 1983. godine

Simboličan jezik. (O simboličnom jeziku u Runu.)

Simbolični jezik piktografske varijante protumačiće crtež u obliku ribe – pojmom rube. Ali to može biti u njegovom prvom stepenu značenja, na prvom empirijskom nivou smisla. 

Na drugom još uvek empirijskom, ali sada posrednom, asocijativnom, crtež ribe može značiti vodu, reku ili more. U nekom trećem, višem, apstraktnom, crtež ribe označava mutavost, ravnodušnost, pa čak i izvesnu tajnu. 

Nešto što se o sebi čuva da šta kaže. 

To je bio put kojim sam hteo da stvorim ne samo nova značenja već i nov jezik, za posmrtna razmišljanja Simeona Njegovana, na početku VII knjige Runa, pre nego što sam ih preneo u finale VI knjige i subsumirao poslednjim razmišljanjima Simeona Njegovana, brišući tako veštačku granicu između života i smrti.

 

No comments: