Monday, April 09, 2012

Političke sveske LXXIV deo

Službeni glasnik 2012, Copyright © Borislav Pekić
Političke ideje i komentari LXXIV deo 1959. godina

§6) Socijalističko pravo 40 godina posle pobede.

U SSSR-u je čovek mogao u mirno doba biti suđen i osuđen, bez sudskog postupka i ovo „pravno“ načelo figuriralo je u Krivičnom zakonodavstvu.

U SSSR-u izvesni optuženi po „pravu“ nisu imali prava ni na odbranu ni na priziv, ni na javno suđenje. I to je bila pravna norma u Krivičnom zakonodavstvu.

U SSSR-u su u mirno doba, vojni sudovi sudili mnoge građanske krivice koje nisu imale veze sa špijunažom. To je bila norma u Krivičnom zakonodavstvu.

dublures

U SSSR-u 40 godina posle revolucije znatno se pooštravaju pravne norme koje štite državu i drakonski se povećavaju kazne predviđene za antidržavne prestupe. To je princip Krivičnog zakonodavstva.

U SSSR-u 40 godina posle revolucije mimosudski su organi mogli razmatrati krivice građana i ove krivice utvrđivati, najzad, primenjivati ih na građanima bez pozivanja na sudsku odluku. To je bila pravna norma Krivičnog zakonodavstva.

U SSSR-u se po varvarskom principu analogije moglo suditi i za dela koja u Zakonu nisu predviđena kao kažnjiva. To je bila norma Krivičnog zakonodavstva.

U SSSR-u su postojala mesna zakonodavstva koja su mogla na opštoj bazi jedinstvenog Krivičnog zakonika donositi i one kazne koje nisu bile predviđene samim zakonom. to je norma koja ostaje i u novom Krivičnom zakoniku.

U SSSR-u je Zakonom bila predviđena mogućnost da se neko lice kazni, ne na osnovu dela koje je počinilo, nego na osnovu verovatnoće da će, s obzirom na prošlost, socijalno poreklo ili sredinu u kojoj živi, počiniti. To je bilo pravo zasnovano na Zakonu.

U SSSR-u je granica krivične odgovornosti lica bila utvrđena na 12 godina(!) i maloletnici su bili kažnjavani po zakonu za odrasle. To je bila pravna norma u Krivičnom zakonodavstvu.

U SSSR-u 40 godina posle pobede socijalističke revolucije važio je najvarvarskiji, najzaostaliji, najdrakonskiji Krivični zakon koga poznaje moderna istorija evropskih država.

No comments: