Friday, September 18, 2015

Godine koje su pojeli skakavci III tom – XX deo

Godine koje su pojeli skakavci III tom – XX deo 

Copyright © 2013 ovog izdanja LAGUNA, Copyright © 1991 Borislav Pekić 

Uspomene iz zatvora ili antropopeja (1948-1954) 

Mala enciklopedija balkanskog i srpskog tamnovanja returnma
 Posle pravno neregulisanog, penološki haotičnog perioda okupacije, kazneni sistem Nove Jugoslavije uređen je, barem prema dr V. P., saobrazno visokim humanističkim idealima socijalističke doktrine, utemeljen na Uputstvu Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva pravosuđa od 27. septembra 1945, po kome cilj kazne


„nije samo kažnjavanje krivca”, kao u klasnoj buržoaskoj državi, „nego i prevaspitanje osuđenog u duhu odanosti otadžbini, radne discipline i časnog odnosa prema državnim i društvenim odnosima”, koji se, u međuvremenu, prema njemu kao građaninu odnose sasvim proizvoljno, pa i nečasno, „osposobljavanje osuđenog za uslove zajedničkog života”,

kao da ga presovanje sa dvesta ljudi na prostoru za deset na to bolje ne sprema, „i učvršćivanje onih crta njegovog karaktera koje će ga zadržati od daljih vršenja krivičnih dela”, učvršćivanja, mahom, navika pokornosti i pritvorstva.

„Pri tome se mora voditi računa da se osuđeniku ne pričinjavaju fizičke patnje, niti unižava njegovo ljudsko dostojanstvo”, načelo koje je na Golom otoku dobilo svoju najsavršeniju primenu.

Nećemo se na ovom periodu zadržavati, jer ćemo ga upoznati u dejstvu, u učvršćivanju našeg karaktera i osposobljavanju za život u socijalističkoj zajednici.

No comments: