Wednesday, December 26, 2018

MARGINALIJE I MORALIJE, DEO CXXXXII

MARGINALIJE I MORALIJE, DEO CXXXXII 

Izdavač © 2014 Službeni glasnik, Copyright © 1991 Borislav Pekić,. 

NESREĆA 

 Opasnost od biološke eksplozije smrtonosnih virusa, rekombinovanih po naučnim laboratorijumima, nije manje aktuelna od bilo koje druge elementarne nesreće. Opšta materijalizacija, mehanizacija, kibernetizacija, a pre svega automatizacija života, u stvarnom i u prenosnom smislu otuđenih modela ponašanja, jedne veštačke, lažne povesti, odavno je već u toku.

Ako je i ne opažaju, niti njene antropološke posledice razumeju, ljudi je osećaju. Ako i oni nisu već – androidi.
 Zlatno doba dijaloga 

 Ako se jedna nesreća ne može dogoditi po Zakonu verovatnoće, dogodiće se po nekom drugom. Ali će se dogoditi.
  Stope u pesku 

 NEZADOVOLJSTVO 

 Kad čovek sedne da napiše i opiše razloge nekom nezadovoljstvu, uviđa koliko stvari nisu jednostavne i koliko često i ne zna koji su pravi razlozi. Pisanje je pogodno, jer nagoni čoveka da formuliše, da izrazi tačno ono što misli i oseća.
 Korespondencija kao život II 

 Najveći broj naših neuroza potiče od naše neprilagođenosti naglom preobražaju uslova života kojima smo izloženi.
 Život na ledu 1983/84 

 NEZAVISNOST 

 Nezavisnosti se mogu sačuvati jedino pomoću mnogobrojnih zavisnosti.
 Život na ledu 1983/84 

 NEZNANJE 

 Blagoslovenost neznanja nije u odsustvu znanja, nego u odsustvu zabluda.
 Život na ledu 1983/84 

 Neznanje rađa gordost, gordost – neznanje.
 1999 

 NIHILIZAM 

 Nihilizam ide u dva pravca, spojiva tek u zaključku. S jedne strane, sve se proglašava prividom. U prividnom svetu, naravno, ni izdaja ne može biti stvarna. I ona je dakle prividna. Ako nema sveta, nema ni izdaje tog sveta. S druge strane, sve je ništavno. Najpre, jer je prividno, a zatim i po sebi. Sve je prazno, isto, prošlo. Svi su nam plodovi truli. Sve što smo radili, beše uzalud.

Sve je taština i ništa do taština. Ništa ne vredi osim za propast. A u svetu koji ne valja, izdaja može još i dobra biti. Jer ako je ovaj svet zao i na propast osuđen, dobro je sve što tu propast ubrzava. church_silhouetted_1
 *****
Nihilizam je gradeći sebi alibi, potkopao temelje borbe za menjanjem stvarnosti. Nepriznavanjem i poricanjem sveta, delikatno je uklonjena potreba da se on menja. Ako nešto ne postoji, osim kao privid, čemu ga zamenjivati za neki drugi? Ako je zlo stalno, čemu hteti menjati nešto što je neizmenljivo? Ako se svemu, u principu odriče svaka vrednost, onda ni promene ne mogu vredeti. *****
Sledeći nihilizam intelektualac dolazi do ubeđenja da se protiv zla nije moguće boriti i da je za Duh jedino moguć neutralan stav. A pošto neutralnost najčešće nije moguća – ostaje kolaboracija.
 Kako upokojiti vampira

No comments: