Wednesday, June 12, 2013

Dnevnik Borislava Pekića II deo

Život na ledu I, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić 

II deo - ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA 

24. april 1955. 

Ne polazeći od pretpostavke da su teze iznesene u Manifestu komunističke partije - London god. 1848. nepodložne promenama koje nameću međunarodni uslovi proleterske revolucije i svetske zavere organizovane u cilju njene pripreme, ne polazeći čak ni od dogmatizma koji je prirodan kad se radi o ma kome stavu komunista, mora se priznati da je ovaj četrdeset osmaški recept, brižljivo sastavljen u Londonu od najprobranijih stručnjaka za zavere svetskih razmera, bio još brižljivije kod nas primenjivan sve do 1948. godine, kada su događaji koji ni „vidovidošću obdareni Marks nije mogao da očekuje“, omeli njegovo dokrajčivanje tačku po tačku.

(Doduše, ja nikad nisam sumnjao u iskrenu nameru komunista - izraz proleter ovde je sasvim neumesan - da sve tačke svog ekonomsko-političkog programa savesno izvrše izuzev poslednje: da odumru zajedno sa državom čiju smrt pripremaju. Teorijski uzev lepo zvuči da će „kad bude revolucija postala vladajuća klasa i kad bude kao vladajuća klasa ukinula nasilno stare odnose proizvodnje" da će proleterijat eo ipso ukinuti i svoju sopstvenu vladavinu.

Praktično je to neizvodljivo čak i kada bi se ozbiljno, u što ne sumnjam, na to pomišljalo. Država nije mrtva organizacija koja se da tako jednostavno ukinuti. Jednom pokrenuta se mašina ne može bez opasnosti potpunog sloma ni zaustaviti ni nekuda premestiti. Ona je organski vezana za vladajuću oligarhiju kao što je telo vezano za krvotok. Ne može se uništiti telo a da se ne izlije krv, niti se mogu otvoriti vene a da se ne ubije telo.) TN-GhostlyAttendance32
Nema sumnje CK je započeo sa tačkama. Kad čovek pročita gore svrstane namere, dobija se utisak da se radi o planu neke sudske egzekucije, koja je ograničena na imovinu osuđenog i pri kojoj se računa da će sama osoba umreti od očajanja što ju je izgubila. „Despotsko posezanje" koga navešćuju komunistički prvaci imalo je biti obavljeno „merama koje ekonomski izgledaju nedovoljne i neodržive".

Jer jedan Karl Marks ne može ipak da se prevari u pogledu načina na koji se stvara jedna nova ekonomska situacija. On zna da je svako blagostanje koje se osniva na prostoj promeni vlasnika ili ponovnoj raspodeli dobara nasilnim putem, kratkotrajno, i više plod naglog pokreta bogatstva u jednom pravcu, nego ravnomerne cirkulacije vrednosti kroz ekonomski krvotok zemlje.


Sve tačke tog programa izuzev one koja proglašava „jednaku obavezu rada za sve" i koja ima neki novoevanđeoski etički smisao, bave se uglavnom objavljivanjem načina na koje će se nova klasa domoći proizvodnih sredstava i ekonomske kontrole. U tom pogledu, iako ni u jednom drugom, ovaj je politički program sasvim iscrpan. Kao da nije zaboravljena nijedna mogućnost za „despotsko posezanje". Sve su uočene i registrovane pod brojevima.

No treba videti kako je to urađeno? Ostavljam po strani „otadžbinu socijalizma“. (Sad najednom uprkos manifestu koji je kod ovog pitanja sasvim izričit: radnici ipak imaju svoju otadžbinu. To je SSSR. U stvari to ima da znači da je „proleter“ ma gde on bio obavezan svojom svešću na vernost zemlji od koje je često udaljen i hiljade milja. To najzad znači, kako naš prevodilac u izdanju od 1948. oduševljeno zapoveda da su „radnici i trudbenici svih zemalja dužni da tu otadžbinu [to jest SSSR] brane svim silama".)

Usled zamršenog stanja u toj „razglavljenoj zemlji“, koja je sedamnaeste podsećala na trkača što na dvadesetom kilometru odustaje od maratona - Revolucionarni komitet je morao malo uprostiti sredstva.

Ovde to, nažalost, nije u potpunosti bilo moguće. Saveznici su se uslužno potrudili da situaciju učine što jasnijom. Sredstva su morala biti izabrana sa više dara. Odbacimo tačku „obaveznog obrazovanja", jer ona podseća na napore prostitutke kojoj loše ide, da obrati na sebe pažnju. Uostalom svi demokratski programi imaju slabost prema ovome obećanju, kao da je dovoljno gurnuti ološu pero u ruke i nataći mu naočare pa da država procveta.

(Kao i Indijance, narod ništa tako sigurno ne ubija kao pismenost i rakija.) Eksproprijacija je odista izvršena, ali je nesravnjeno lakše bilo roviti po katastarskim knjigama i povlačiti nove crvene linije na kartama seoskih atara, nego povećati godišnji prinos žitarica. Ovaj se rat završio privlačno dok je vođen u Planskoj komisiji olovnim vojnicima. Napolju on je doživeo fijasko, što u ovom ili onom smislu priznaje vlada kroz usta svog premijera.

Naravno, elementarne nepogode se ne mogu obuzdavati planski, ali se prinos ipak, kad njih nema, može podići do visine koja će obezbediti normalnu ishranu, kad one nastupe. Što se tiče „jako progresivnog poreza", on kod nas i nije imao na koga da bude primenjivan. Veće imovine bile su jednostavno konfiskovane, jer su po čudnom, ali ne i nelogičnom, slučaju svi njihovi vlasnici bili kolaboranti. Pravo nasleđa je u svojoj biti mudro bilo zaobiđeno.

Što se tiče konfiskacije imovine pobunjenika (među kojima je bilo i onih od pre tri ili četiri decenije) to je tačka koja je sa najviše uspeha obavljena. Ona je zahtevala najmanji napor, a umela je da pričini najveće zadovoljstvo. „Jednaka obaveza rada za sve" značila je, uostalom kao i uvek čitavu armiju činovnika koji su bili zauzeti poništavanjem uredaba ujutru, ako su one donesene uveče. Industrijske armije, u nacističkoj Nemačkoj nazvane organizacijom „Kraft durch Feude",

a kod nas omladinskim, uličnim, rejonskim, gradskim radnim brigadama, pokazale su se skupljim zbog svoje dobrovoljnosti, nego profesionalni radnici, te su imale više moralno-propagandni smisao, nego ma kakvog ekonomskog efekta. Sumiran ishod više nego bedan. Njegovi jedini uspesi imaju se zahvaliti tome što se vlada ipak nije striktno držala Manifesta. Inače .....

No comments: