Friday, November 23, 2018

MARGINALIJE I MORALIJE, DEO CXIX

MARGINALIJE I MORALIJE, DEO CXIX 

Izdavač © 2014 Službeni glasnik, Copyright © 1991 Borislav Pekić,.

MISAO 

Pametna misao ne sprečava besmisleno delo.
 Korespondencija kao život I 

 MIŠLJENJE 
 Treba se učauriti u metodičnost, ali metodičnost je takođe zatvor. Jedan od najgorih.
 Tamo gde loze plaču 

 Samo oni momenti mog maštanja kojima dominira praktični cilj, samo oni u kojima razmišljanje preteže nad pukim slikama, samo efikasno maštanje koje pretpostavlja da bude sredstvo umesto svoje vlastite svrhe – zaslužuje da mu se čovek, i tada obazrivo, prepusti. Svako drugo je trulo, trulost iz koje buja zarazno cveće letargije, jedna u svojoj rasprostrtosti nepojamna vegetacija ludila.
 Život na ledu 1955/59

 Ne treba pisati misli. Sve su misli lažne.
 Tamo gde loze plaču 

 Svoje se mišljenje danonoćno mora preispitivati, korigovati, unapređivati, negovati. Ideje ne umiru od nedostatka dokaza već odsustva protivdokaza. To zvuči paradoksalno, ali ova formula dobro karakteriše puteve kojima doktrine dolaze do svoje i teorijske i praktične smrti.

Svaki kontraargument koji se u izgrađivanju sopstvenog stanovišta ozbiljno u obzir ne uzima ili zanemari, uvek je klin u kovčeg sopstvene duhovne slobode. Neprijemčivi ljudi nisu slobodni, oni su samo slabi. Korespondencija kao život II 

 Vaga mišljenja je nečujna klackalica, koja se večno pomera čas levim čas desnim tasom, levim tasom vere, desnim sumnje, a da jezičak nikad ne pokaže meru i broj. Intelektualna savest to ne bi dopustila. Kad god bi zapretilo da će se pretezanjem vere zaustaviti na nekom delu, na suprotan tas bi se bacila nova sumnja, i kantar bi opet srećno proradio, klateći se u mračnoj neizvesnosti.

A kada bi nagomilana sumnja bila na samoj ivici smrti, navalilo bi se sa verom na naspramni tas i klaćenje duha počelo bi ispočetka. U samoj stvari, postoji strah od dela koliko i smrti kao njegovog potpunog odsustva. Zaključak, ako ne raspolaže protivzaključkom, zahteva čin i vodi delu. A delo je smrt mišljenja. Ko dela, nema vremena za kantare i vage.
 *****
Ostaje nam samo nada da nikad neće doći Millovo vreme, u kome odstupanje od opšteg mišljenja i nonkonformizam neće više imati nikakvu potporu, i da naši prapraunuci neće spaljivati one koji još veruju da je Zemlja ravna kao pogača.
 Kako upokojiti vampira 

 Uostalom, ako bih bez predrasuda, kao majstor umetnik o Tantalu mislio, ako bih poverovao da je svrha Tantalovog groznog zločina bila nadmoć nad bogovima, s a v r š e n s t v o drugim rečima, i ako bih zaboravio da se on pri tome sopstvenim sinom poslužio, ako bih, dakle, priznao veličinu cilju, a zanemario niskost sredstava, možda bih i njega razumeo.

Jer ona nedostižna voda bila je dublja od Tantalove žeđi, od njegovih muka.
 Zlatno runo 

 Studije, kojima se poslednjih godina bavim, pripomažu toj opreznosti u davanju konačnih sudova, mada moram priznati da mi, nakon njih, izvesne stvari izgledaju nejasnije nego kad o njima bezmalo ništa nisam znao.
 Zlatno doba dijaloga 

 Na koji način čovek da nađe nekoga koji bi njegov položaj razumeo? Ne njegovo mišljenje nego njegovo pravo da ga ima.
 *****
Vladajuće mišljenje u Americi drži, izgleda, da svi crni moraju biti za integraciju s belim – ko, normalan, ne bi hteo da bude privilegovan? – a ako se izuzetak i nađe, taj mora biti s one strane uma. w2p741
 *****
Mozak belca automatski jedan akt nespojiv sa idejom o njegovoj supremaciji definiše kao – sumanut. *****
Rašireno je uverenje da su savremeni građanski teroristi reaktivirani ludaci.
 „Siva boja razuma“ 

 Hipokrizija jezika odaje hipokriziju mišljenja. Najzad i hipokriziju dela. Jer sve je dijalektički povezano i nužno.
 „Kako se kalio jedan gospodin“

No comments: